§ 3. - Współpraca dotycząca restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2023

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.
§  3. 
1. 
Minister może powoływać grupy zadaniowe w celu odzyskania, w tym poszukiwania i zabezpieczenia, dobra kultury objętego restytucją, zwane dalej "grupami zadaniowymi". Powołując grupę zadaniową, minister określa szczegółowy cel jej działania.
2. 
Przedstawiciel ministra kieruje grupą zadaniową i określa tryb jej pracy, uwzględniając potrzebę wymiany informacji i koordynacji czynności poszczególnych organów i podmiotów współpracujących, których przedstawiciele wchodzą w skład grupy zadaniowej, służących realizacji celu działania grupy.
3. 
Organy i podmioty współpracujące wyznaczają swoich przedstawicieli do grup zadaniowych na wniosek ministra, w terminie 7 dni od dnia przekazania wniosku.
4. 
Jeżeli brak niezwłocznego podjęcia działań mających na celu poszukiwanie i zabezpieczenie dobra kultury mógłby doprowadzić do jego utraty lub pogorszenia stanu zachowania, organy i podmioty współpracujące wyznaczają swoich przedstawicieli do grup zadaniowych na wniosek ministra, w terminie 1 dnia od dnia przekazania wniosku.
5. 
W przypadku gdy w skład grupy zadaniowej wchodzi przedstawiciel prokuratury, jego rola polega na wymianie informacji mających znaczenie dla celu powołania tej grupy.