§ 11. - Współpraca dotycząca restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2023

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.
§  11. 
Do zadań ministra jako koordynatora modułu systemu IMI, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy, oprócz zadań określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1024/2012 z dnia 25 października 2012 r. w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym i uchylającym decyzję Komisji 2008/49/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 1, z późn. zm.), należy:
1)
rejestrowanie oraz wyrejestrowanie w systemie IMI (z powiadomieniem krajowego koordynatora systemu IMI) organów i podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 2 ustawy, jako organów właściwych, zwanych dalej "organami właściwymi";
2)
sprawdzanie pod względem formalnym wniosków składanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej za pośrednictwem systemu IMI oraz przesyłanie ich do organów właściwych zgodnie z ich kompetencjami;
3)
sprawdzanie pod względem formalnym poprawności wniosków i informacji przesyłanych za pośrednictwem systemu IMI do państw członkowskich Unii Europejskiej;
4)
powiadamianie organów właściwych o przesłaniu wniosków lub informacji do państw członkowskich Unii Europejskiej w przypadkach określonych w art. 15 ustawy;
5)
powiadamianie organów właściwych o odnalezieniu narodowego dobra kultury RP w przypadku określonym w art. 16 ustawy;
6)
powiadamianie organów właściwych o złożeniu przez państwo członkowskie Unii Europejskiej wniosku o poszukiwanie zagranicznego narodowego dobra kultury wyprowadzonego z jego terytorium z naruszeniem prawa oraz o treści tego wniosku, a także o odnalezieniu zagranicznego narodowego dobra kultury w przypadku określonym w art. 21 ust. 1 ustawy;
7)
przesyłanie organom właściwym, w przypadkach uzasadnionych potrzebą zapewnienia właściwego przepływu informacji oraz należytej współpracy, wniosków i informacji przekazywanych za pośrednictwem systemu IMI dodatkowo w postaci papierowej z wytycznymi co do sposobu wykonywania wniosków lub dodatkowymi informacjami ułatwiającymi poszukiwanie i odzyskanie dobra kultury;
8)
analizowanie otrzymanych za pośrednictwem systemu IMI wniosków, zawiadomień i informacji;
9)
monitorowanie i koordynowanie sposobu wykorzystywania systemu IMI do realizacji zadań organów właściwych;
10)
zapewnienie przeszkolenia użytkowników wyznaczonych przez organy właściwe w zakresie sposobu korzystania i obsługi modułu systemu IMI dotyczącego zwrotu dóbr kultury.