§ 10. - Współpraca dotycząca restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2023

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.
§  10. 
1. 
Policja podejmuje działania, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy, na wniosek ministra lub z urzędu.
2. 
W ramach działań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 6 ustawy, Policja:
1)
zapewnia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej asystę funkcjonariuszy Policji przy czynnościach osób wyznaczonych przez ministra do przeprowadzenia oględzin dobra kultury objętego restytucją lub uczestniczących w czynnościach zabezpieczenia tego dobra kultury, w przypadku obawy zagrożenia dla bezpieczeństwa tych osób lub obawy ukrycia, uszkodzenia lub zniszczenia dobra kultury;
2)
udziela wsparcia w zakresie ochrony przemieszczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dobra kultury zabezpieczonego w ramach restytucji.
3. 
W nagłych przypadkach osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 1, mogą zwracać się o zapewnienie asysty, o której mowa w ust. 2 pkt 1, bezpośrednio do właściwego miejscowo organu Policji.