§ 1. - Współpraca dotycząca restytucji dóbr kultury, w tym zwrotu dóbr kultury wyprowadzonych z naruszeniem prawa z terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2023

Akt obowiązujący
Wersja od: 31 października 2017 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
sposób współpracy, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury, zwanej dalej "ustawą";
2)
tryb i sposób współpracy ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej "ministrem", i ministra właściwego do spraw zagranicznych w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy;
3)
szczegółowy zakres zadań koordynatora modułu systemu IMI dotyczącego zwrotu dóbr kultury, o którym mowa w art. 2 pkt 7 ustawy.