Wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.108.704

Akt utracił moc
Wersja od: 18 czerwca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 10 czerwca 2010 r.
w sprawie wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej2)

Na podstawie art. 34h ust. 3 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
warunki oraz sposób wydawania wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej;
2)
wzór wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej.
Wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się:
1)
statkom, które za zgodą właściwego organu muszą odbyć podróż do określonego miejsca w celu uzyskania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej;
2)
statkom, których wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej zostało przedłożone właściwemu organowi w celu dokonania w nim zmian wynikających ze zmiany nazwy lub właściciela, wszelkich ponownych pomiarów, a także ze zmiany rejestracji lub portu macierzystego;
3)
statkom, których armator złożył wniosek i oczekuje na wystawienie duplikatu wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej;
4)
statkom, którym właściwy organ odmówił wydania, przedłużenia lub cofnął wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej, a jego armator odwołał się od jednej z tych decyzji;
5)
statkom, których wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej jest w trakcie opracowania po pozytywnie zakończonej inspekcji technicznej;
6)
statkom, w przypadku gdy nie są spełnione wszystkie warunki wymagane dla wydania wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej;
7)
statkom, których stan na skutek uszkodzenia nie jest zgodny ze wspólnotowym świadectwem zdolności żeglugowej;
8)
scalonym materiałom pływającym i obiektom pływającym, w przypadku konieczności przeprowadzenia przewozu specjalnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, zwanej dalej "ustawą";
9)
statkom, w których przyjęto określone rozwiązania w zakresie ich budowy albo zamontowano lub wykorzystano materiały, urządzenia lub wyposażenie niespełniające wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34b ust. 3 ustawy, do czasu uznania ich za równoważne przez właściwe organy Unii Europejskiej.
1.
Wniosek o wydanie wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej składany do dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej powinien zawierać następujące dane:
1)
nazwę statku;
2)
rodzaj statku;
3)
nazwę i adres armatora;
4)
miejsce rejestracji i numer dokumentu rejestracyjnego statku;
5)
port macierzysty statku;
6)
jednolity europejski numer identyfikacyjny statku, jeżeli został nadany;
7)
informację o posiadaniu instalacji gazu płynnego.
2.
We wniosku wskazuje się również przyczynę wydania wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej określoną zgodnie z § 2.
3.
Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:
1)
zgodę na odbycie podróży w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 1;
2)
kserokopię wniosku o dokonanie zmian lub wydanie duplikatu wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej w przypadkach, o których mowa odpowiednio w § 2 pkt 2 lub 3; przepis stosuje się w przypadku złożenia wniosku do organu innego niż dokonujący zmian lub wydający duplikat wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej;
3)
kserokopię decyzji oraz odwołania od decyzji właściwego organu w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 4; przepis stosuje się w przypadku złożenia wniosku do organu innego niż ten, który odmówił wydania, przedłużenia lub cofnął wspólnotowe świadectwo zdolności żeglugowej;
4)
kserokopię zaświadczenia z przeprowadzonej inspekcji technicznej w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 5;
5)
zezwolenie na przewóz specjalny w przypadku, o którym mowa w § 2 pkt 8.
1.
We wspólnotowym tymczasowym świadectwie zdolności żeglugowej wskazuje się okres ważności tego świadectwa.
2.
W przypadkach, o których mowa w § 2:
1)
pkt 1, 6-8, wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na jednorazową określoną podróż odbytą w określonym czasie nie dłuższym niż miesiąc;
2)
pkt 2-5, wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na okres nie dłuższy niż dwa miesiące;
3)
pkt 9, wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej wydaje się na okres 6 miesięcy, z możliwością każdorazowego przedłużenia na okres kolejnych 6 miesięcy do momentu wydania stosownej decyzji przez właściwe organy Unii Europejskiej.
Wspólnotowe tymczasowe świadectwo zdolności żeglugowej odbiera się osobiście w siedzibie dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej, który wydał to świadectwo. Na wniosek armatora może być ono doręczone listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
1.
Dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej przesyła właściwym organom Unii Europejskiej informacje o wspólnotowych tymczasowych świadectwach zdolności żeglugowej wydanych na podstawie § 2 pkt 9.
2.
Informacja o wspólnotowym tymczasowym świadectwie zdolności żeglugowej, o którym mowa w ust. 1, powinna zawierać następujące dane:
1)
nazwę statku;
2)
europejski numer identyfikacyjny statku;
3)
rodzaj odstępstwa;
4)
państwo przynależności statku lub port macierzysty.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 1, dyrektor urzędu żeglugi śródlądowej przesyła w ciągu 30 dni od daty wydania wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej.
Wzór wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającej wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającej dyrektywę Rady 82/714/EWG (Dz. Urz. UE L 389 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057 oraz z 2009 r. Nr 98, poz. 818.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR WSPÓLNOTOWEGO TYMCZASOWEGO ŚWIADECTWA ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

WSPÓLNOTOWE TYMCZASOWE ŚWIADECTWO ZDOLNOŚCI ŻEGLUGOWEJ

NR ........

wzór