Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1334

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 2 lipca 2018 r.
w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa zakres i tryb współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją, Strażą Graniczną, organami Krajowej Administracji Skarbowej, Służbą Ochrony Państwa oraz innymi organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także organami uprawnionymi do prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa oraz organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, i organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia.
§  2.  Żandarmeria Wojskowa współdziała ze służbami i organami wymienionymi w § 1, w zależności od zakresu ich działania, przez:
1) stałą wymianę informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz porządku publicznego;
2) wzajemne korzystanie ze środków łączności, środków transportu, psów służbowych podczas prowadzenia wspólnych działań lub ścigania sprawców przestępstw i wykroczeń;
3) organizowanie i prowadzenie wspólnych patroli;
4) wspólne prowadzenie działań porządkowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w innych miejscach publicznych;
5) współpracę przy zabezpieczaniu miejsca przestępstwa w celu niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów przed przybyciem organów uprawnionych do prowadzenia śledztwa lub dochodzenia;
6) udzielanie, w miarę potrzeby, pomocy przy doprowadzaniu do właściwych organów sprawców przestępstw i wykroczeń;
7) wspólne organizowanie szkoleń i kursów specjalistycznych;
8) wspólne realizowanie czynności operacyjno-rozpoznawczych.
§  3.  Współdziałanie odbywa się w trybie:
1) okresowych spotkań w celu dokonania ocen zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz porządku publicznego, a także wytyczania wspólnych zadań;
2) wzajemnych, bieżących konsultacji w zakresie wykonywania zadań;
3) wyznaczania żołnierzy zawodowych do utrzymywania bieżących kontaktów;
4) organizowania odpraw w razie konieczności podjęcia wspólnych zadań.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 1842), które utraciło moc z dniem 1 marca 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409).