Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.157.1842

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 2001 r.
w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa zakres i tryb współdziałania Żandarmerii Wojskowej z Urzędem Ochrony Państwa, Policją, Strażą Graniczną, Inspekcją Celną, organami kontroli skarbowej, Biurem Ochrony Rządu oraz innymi organami uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także organami uprawnionymi do prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa oraz organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, i organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, w sprawach o wykroczenia.
Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej ze służbami i organami wymienionymi w § 1, w zależności od zakresu ich działania, polega w szczególności na:
1)
stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego,
2)
wzajemnym korzystaniu ze środków łączności, środków transportu, psów służbowych podczas prowadzenia wspólnych działań lub ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń,
3)
organizowaniu i prowadzeniu wspólnych patroli,
4)
wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w innych miejscach publicznych,
5)
współpracy przy zabezpieczaniu miejsca przestępstwa w celu niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów przed przybyciem organów uprawnionych do prowadzenia śledztwa lub dochodzenia,
6)
udzielaniu, w miarę potrzeby, pomocy przy doprowadzaniu do właściwych organów sprawców przestępstw i wykroczeń.
Komendanci jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej realizują współdziałanie poprzez:
1)
okresowe spotkania w celu dokonania ocen zagrożenia bezpieczeństwa ludzi oraz porządku i bezpieczeństwa publicznego, a także wytyczania wspólnych zadań,
2)
wzajemne, bieżące konsultacje w zakresie wykonywania zadań,
3)
wyznaczenie żołnierzy zawodowych do utrzymywania bieżących kontaktów,
4)
organizowanie odpraw w razie konieczności podjęcia wspólnych zadań.
Wymiana informacji pomiędzy Żandarmerią Wojskową a służbami i organami, o których mowa w § 1, następuje z zachowaniem wymogów ustalonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002 r.