Współdziałanie urzędów stanu cywilnego i urzędów gminnych (magistratów), mających siedzibę na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej, przy wymiarze podatku spadkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.6.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SPRAW WEWNĘTRZNYCH I SKARBU
z dnia 20 grudnia 1922 roku
wydane w porozumieniu z Ministrami: Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Poczt i Telegrafów w sprawie współdziałania urzędów stanu cywilnego i urzędów gminnych (magistratów), mających siedzibą na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej, przy wymiarze podatku spadkowego.

Na podstawie art. 35 ustawy o opodatkowaniu spadków i darowizn z dnia 29 maja 1920 r. (Dz. U. R. P. r. 1920, № 49 poz. 299) w brzmieniu ustało-nem art. 5 ustawy z dnia 31 marca 1922 r. w przedmiocie zmiany niektórych przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn (Dz. U. R. P. № 33 poz. 263) oraz rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 1921 r. (Dz. U. R. P. № 71 poz. 476) i z dn. 16 października 1922 r. (Dz. U. R. P. № 96 poz. 886) zarządza się co następuje:

Przepisy dla urzędów stanu cywilnego.

§  1.
Rozporządzenie niniejsza obowiązuje urzędy stanu cywilnego, mające siedzibą na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej łącznie z Ziemią Wileńską.
§  2.
Urząd stanu cywilnego zakłada w-pierwszym dniu każdego miesiąca "wykaz wypadków śmierci, przeznaczony dla urzędu skarbowego".

Wykaz ten należy prowadzić według wzoru, załączonego do niniejszego rozporządzenia. Potrzebnych formularzy dostarcza urząd skarbowy (§ 7 niniejszego rozporządzenia), dc którego urząd stanu cywilnego ma wysyłać swe zapotrzebowania.

§  3.
Urząd stanu cywilnego winien każdy akt zejścia wpisać do wykazu niezwłocznie po wciągnięciu go do księgi zgonów.
§  4.
W kolumnie I wykazu rozpoczyna się, z początkiem każdego miesiąca nową numeracją.
§  5.
Urzędnik stanu cywilnego ma wypełnić tylko kolumny 1-7 a po upływie każdego miesiąca wykaz podpisać, zaopatrzyć w pieczęć i przesłać urzędowi skarbowemu (§ 7) najpóźniej do piątego dnia następnego miesiąca (np. wykaz za styczeń do dnia 5 lutego).

O ile jednak urzędnik stanu cywilnego nie Jest duchownym właściwego wyznania, lecz funkcjonarjuszem komunalnym lub policyjnym, to odnośny urząd gminny (magistrat) lub urząd policyjny ma wypełnić takie kolumnę 8 ewentualnie też kolumny 9 - 12 według zasad, podanych w § 11, i przestać wykaz urzędowi skarbowemu w ciągu miesiąca następnego (np. wykaz za styczeń do końca lutego).

§  6.
Jeśli w pewnym miesiącu nie zapisano żadnego aktu zejścia do księgi zgonów, to należy o tem zawiadomić urząd skarbowy (§ 7).
§  7.
O ile w rozporządzeniu niniejszem Jest mowa o urzędzie skarbowym, należy przez to rozumieć:

w mieście Warszawie - I urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych;

w mieście Łodzi - II urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych;

w powiecie warszawskim - urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych na powiat warszawski;

w powiecie łódzkim - urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych na powiat łódzki;

na pozostałym obszarze b. dzielnicy rosyjskiej - urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych danego powiatu.

§  8.
Opłaty pocztowe, należne z powodu korespondencji urzędu stanu cywilnego z urzędem skarbowym, prowadzonej w mysi niniejszego rozporządzenia, pokrywa urząd skarbowy.

Urząd stanu cywilnego wysyła swe listy nieopłacone, umieściwszy na przesyłce na stronie przedniej uwagę: "Urzędownie - opłatę pocztową uiści adresat". Urząd skarbowy nie może odmówić przyjęcia przesyłki pocztowej zaopatrzonej powyższą uwagą.

§  9.
Starostwa oraz komisarze rządowi w Warszawie i Łodzi winni w ciągu miesiąca od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przesłać urzędowi skarbowemu (§ 8) wykaz urzędów stanu cywilnego, mających siedzibę w danym powiecie, i określić terytorjalny zakres działania każdego z tych urzędów.

Na przyszłość zaś mają zawiadamiać urząd skarbowy o każdej zmianie co do ilości i zakresu działania urzędów stanu cywilnego.

Przepisy dla urzędów gminnych (magistratów).

§  10.
Urzędy gminne (magistraty) otrzymują od urzędów skarbowych (§ 7) wykazy wypadków śmierci (§§ 2 - 5), sporządzone przez urzędników stanu cywilnego, będących duchownymi odnośnych wyznań.
§  11.
Urząd gminny (magistrat) ma co do osób, które pozostawiły majątek, wypełnić kolumny 8-12. Jeśli zmarły nie pozostawił majątku, należy wypełnić tylko kolumnę 8 słowami: "bez majątku".

O ile wyjaśnienia, których ma udzielić urząd gminny (magistrat), (zwłaszcza wyjaśnienia co do Stanu majątkowego, dla których jest przeznaczona kolumna 8), nie dadzą się pomieścić w ramach wykazu, należy podać je na osobnych kartkach. Każdą taką kartkę należy oznaczyć z góry nazwiskiem i imieniem zmarłego oraz numerem kolejnym, pod którym zmarły wymieniony jest w wykazie (np. w formie następującej: "№ 17 wykazu wyp. śmierci 2a styczeń 1922 r.").

§  12.
Tak uzupełniony wykaz ma urząd gminny (magistrat) zwrócić urzędowi skarbowemu w ciągu dwóch tygodni od otrzymania wykazu.

Co do opłat pocztowych stosuje się odpowiednio § 8.

§  13.
O ile spadkobiercy (legatarjusze) mieszkają poza siedzibą urzędu skarbowego (§.7), może urząd skarbowy wystosować do nich wezwanie do złożenia zeznania majątku spadkowego (przewidziane w § 61 rozporządzenia z dnia 22 lipca 1920 r. - Dz. U. R. P. № 78 poz. 524) za pośrednictwem urzędu gminnego (magistratu).

Urząd gminny (magistrat), otrzymawszy od urzędu skarbowego wezwania dla osób obowiązanych do złożenia zeznań wraz z dołączonemi do nich formularzami zeznań, winien bezzwłocznie wręczyć je adresatom. Po złożeniu zeznań przez adresatów winien urząd gminny (magistrat) zbadać i stwierdzić wiarogodność tych zeznań, jakoteż własnoręczność podpisów zeznających i zwrócić je urzędowi skarbowemu najpóźniej w przeciągu sześciu tygodni od chwili otrzymania formularzy od urzędu. Gdyby termin ten nie mógł być dotrzymany z jakiegokolwiek bądź powodu, to urząd gminny (magistrat) jest obowiązany zawiadomić o tem urząd skarbowy wraz z podaniem powodów.

Początek mocy obowiązującej niniejszego rozporządzenia.

§  14.
Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

Wykaz wypadków śmierci przeznaczony dla urzędu skarbowego

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................