Rozdział 1 - Przepisy dla urzędów stanu cywilnego. - Współdziałanie urzędów stanu cywilnego i urzędów gminnych (magistratów), mających siedzibę na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej, przy wymiarze podatku spadkowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.6.39

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 stycznia 1923 r.

I.

Przepisy dla urzędów stanu cywilnego.

§  1.
Rozporządzenie niniejsza obowiązuje urzędy stanu cywilnego, mające siedzibą na obszarze b. dzielnicy rosyjskiej łącznie z Ziemią Wileńską.
§  2.
Urząd stanu cywilnego zakłada w-pierwszym dniu każdego miesiąca "wykaz wypadków śmierci, przeznaczony dla urzędu skarbowego".

Wykaz ten należy prowadzić według wzoru, załączonego do niniejszego rozporządzenia. Potrzebnych formularzy dostarcza urząd skarbowy (§ 7 niniejszego rozporządzenia), dc którego urząd stanu cywilnego ma wysyłać swe zapotrzebowania.

§  3.
Urząd stanu cywilnego winien każdy akt zejścia wpisać do wykazu niezwłocznie po wciągnięciu go do księgi zgonów.
§  4.
W kolumnie I wykazu rozpoczyna się, z początkiem każdego miesiąca nową numeracją.
§  5.
Urzędnik stanu cywilnego ma wypełnić tylko kolumny 1-7 a po upływie każdego miesiąca wykaz podpisać, zaopatrzyć w pieczęć i przesłać urzędowi skarbowemu (§ 7) najpóźniej do piątego dnia następnego miesiąca (np. wykaz za styczeń do dnia 5 lutego).

O ile jednak urzędnik stanu cywilnego nie Jest duchownym właściwego wyznania, lecz funkcjonarjuszem komunalnym lub policyjnym, to odnośny urząd gminny (magistrat) lub urząd policyjny ma wypełnić takie kolumnę 8 ewentualnie też kolumny 9 - 12 według zasad, podanych w § 11, i przestać wykaz urzędowi skarbowemu w ciągu miesiąca następnego (np. wykaz za styczeń do końca lutego).

§  6.
Jeśli w pewnym miesiącu nie zapisano żadnego aktu zejścia do księgi zgonów, to należy o tem zawiadomić urząd skarbowy (§ 7).
§  7.
O ile w rozporządzeniu niniejszem Jest mowa o urzędzie skarbowym, należy przez to rozumieć:

w mieście Warszawie - I urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych;

w mieście Łodzi - II urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych;

w powiecie warszawskim - urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych na powiat warszawski;

w powiecie łódzkim - urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych na powiat łódzki;

na pozostałym obszarze b. dzielnicy rosyjskiej - urząd skarbowy podatków i opłat skarbowych danego powiatu.

§  8.
Opłaty pocztowe, należne z powodu korespondencji urzędu stanu cywilnego z urzędem skarbowym, prowadzonej w mysi niniejszego rozporządzenia, pokrywa urząd skarbowy.

Urząd stanu cywilnego wysyła swe listy nieopłacone, umieściwszy na przesyłce na stronie przedniej uwagę: "Urzędownie - opłatę pocztową uiści adresat". Urząd skarbowy nie może odmówić przyjęcia przesyłki pocztowej zaopatrzonej powyższą uwagą.

§  9.
Starostwa oraz komisarze rządowi w Warszawie i Łodzi winni w ciągu miesiąca od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia przesłać urzędowi skarbowemu (§ 8) wykaz urzędów stanu cywilnego, mających siedzibę w danym powiecie, i określić terytorjalny zakres działania każdego z tych urzędów.

Na przyszłość zaś mają zawiadamiać urząd skarbowy o każdej zmianie co do ilości i zakresu działania urzędów stanu cywilnego.