Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.47.413

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1935 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 26 kwietnia 1934 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie współdziałania urzędów pocztowych przy wypłacie świadczeń, przewidzianych w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem.

Na podstawie art. 218 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem (Dz. U. R. P. Nr. 51, poz. 396) zarządza się co następuje:
§  1.
(1) Urzędy (agencje) pocztowo - telegraficzne wypłacać będą świadczenia na zlecenie zakładów ubezpieczeń społecznych, wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt. 2 lit. b) i c) ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem.
(2) Zlecenia te mogą być jednorazowe lub stałe.
§  2.
(1) Zakłady ubezpieczeń społecznych obowiązane są przesyłać właściwym terytorjalnie dla miejsca wypłaty dyrekcjom okręgów poczt i telegrafów zlecenia dla urzędów (agencyj) pocztowo-telegraficznych dokonania i wstrzymania wypłaty świadczeń z dołączeniem dwóch egzemplarzy spisu tych zleceń, sporządzonego alfabetycznie według poszczególnych urzędów (agencyj) pocztowo-telegraficznych.
(2) Wzory zleceń i spisu ustalą dyrekcje okręgów poczt i telegrafów w porozumieniu z zakładami ubezpieczeń społecznych.
(3) Wszelkie inne doniesienia i korespondencje, dotyczące osób ubezpieczonych i wypłat, zakłady ubezpieczeń społecznych kierują bezpośrednio do urzędów (agencyj) pocztowo-telegraficznych, z wyjątkiem pism w sprawach usterek formalnych i rachunkowych, które kierują do dyrekcyj okręgów poczt i telegrafów.
(4) Urzędy (agencje) pocztowo-telegraficzne kierują również wszelkie doniesienia, dotyczące osób ubezpieczonych i wypłat, bezpośrednio do zakładów ubezpieczeń społecznych.
§  3.
(1) Zakłady ubezpieczeń społecznych dostarczają bezpłatnie dyrekcjom okręgów poczt i telegrafów i urzędom (agencjom) pocztowo-telegraficznym wszelkich druków, potrzebnych do wykonania czynności, przewidzianych w rozporządzeniu niniejszem.
(2) Rodzaj, treść, kolor i format druków ustalą zakłady ubezpieczeń społecznych w porozumieniu z dyrekcjami okręgów poczt i telegrafów.
§  4. Stwierdzenia usterek rachunkowych winny być sporządzone przez zakłady ubezpieczeń społecznych w formie rejestru osobno dla każdego urzędu (agencji) pocztowo-telegraficznego. Sumy, wynikające z tych rejestrów (dopłata lub należność) będą przedmiotem obrachunku pomiędzy dyrekcjami okręgów poczt i telegrafów a zakładami ubezpieczeń społecznych.
§  5.
(1) Po przekazaniu przez zakłady ubezpieczeń społecznych albo z budżetu Ministerstwa Opieki Społecznej zaliczek, przewidzianych w § 7 ust. 1 i 2, urzędy (agencje) pocztowo - telegraficzne wypłacać będą na podstawie zleceń świadczenia uprawnionym, zgłaszającym się do urzędów.
(2) Wypłaty dokonywane będą za pokwitowaniem na kwicie rentowym, odpowiednio i dokładnie wypełnionym.
(3) Kwity rentowe zakłady ubezpieczeń społecznych dostarczają uprawnionym.
(4) Posiadany przez urząd (agencję) pocztowo-telegraficzny, odpowiednio i dokładnie wypełniony kwit rentowy z pokwitowaniem służy za bezsporny dowód wobec zakładu ubezpieczeń społecznych.
§  6.
(1) Urzędy (agencje) pocztowo-telegraficzne wysyłają nie później niż trzeciego dnia następnego miesiąca wykazy wypłaconych w ubiegłym miesiącu świadczeń z dołączeniem kwitów rentowych bezpośrednio do zakładów ubezpieczeń społecznych, które w ciągu 7 dni od ich otrzymania potwierdzają dyrekcji okręgu poczt i telegrafów ilość kwitów, otrzymanych od poszczególnych urzędów (agencyj) pocztowo-telegraficznych.
(2) W wykazach urzędy (agencje) pocztowo-telegraficzne zamieszczają również obliczenie należności za świadczenia poczty.
§  7.
(1) Zakłady ubezpieczeń społecznych obowiązane są z zastrzeżeniem ust. 2, nie później niż na 2 dni przed końcem miesiąca, wpłacić zaliczkowo na rachunek właściwej dyrekcji okręgu poczt i telegrafów kwotę odpowiadającą wypłatom, które mają być dokonane w miesiącu następnym. Wysokość sumy zaliczek winna odpowiadać kwocie świadczeń, wypłaconych w ostatnim miesiącu, z uwzględnieniem przypuszczalnych zmian, jakie nastąpiły w stanie rent w tym miesiącu.
(2) Zaliczki na poczet wypłaty dodatków państwowych do rent ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa, śmierci i na starość, należnych na podstawie ordynacji ubezpieczeniowej z dnia 19 lipca 1911 r. (art. 301 ust. 4 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznem), wpłacane będą z budżetu Ministerstwa Opieki Społecznej w terminie i na warunkach, przewidzianych w ust. 1.
(3) Ewentualna różnica pomiędzy zaliczką a wysokością dokonanej przez urzędy (agencje) pocztowo-telegraficzne wypłaty winna być pokryta przez zakłady ubezpieczeń społecznych oraz w wypadkach przewidzianych w ust. 2 - z budżetu Ministerstwa Opieki Społecznej w przeciągu trzech dni od zawiadomienia przez dyrekcję okręgu poczt i telegrafów.
(4) Dyrekcjom okręgów poczt i telegrafów przysługuje prawo liczenia odsetek w wysokości 5% w stosunku rocznym od 20 dnia miesiąca sprawozdawczego.
(5) Najpóźniej do końca trzeciego miesiąca, następującego po miesiącu sprawozdawczym, zakłady ubezpieczeń społecznych obowiązane są dokonać ostatecznego rozliczenia na podstawie wykazów, otrzymanych od urzędów (agencyj) pocztowo-telegraficznych i przesłać właściwej dyrekcji wykaz sum wypłaconych przez poszczególne urzędy (agencje) pocztowo-telegraficzne, a uznanych przez zakłady ubezpieczeń społecznych z ewentualnem wyszczególnieniem usterek (§ 4).
§  8.
(1) Za świadczenia przy wypłatach przedsiębiorstwo państwowe "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" będzie otrzymywać od zakładu ubezpieczeń społecznych po 20 groszy za każdą miesięczną lub jednorazową wypłatę świadczenia.
(2) Jeżeli wraz z wypłatą bieżącego świadczenia przekazane będą również świadczenia za czas zaległy, opłata wynosić będzie 40 gr od całej wypłaty.
(3) Należności z tego tytułu urzędy (agencje) pocztowo-telegraficzne będą zamieszczały w wykazach miesięcznych.
(4) Zakłady ubezpieczeń społecznych obowiązane są do pokrycia opłaty wymienionej w paragrafie niniejszym również za świadczenia wypłacone przez urzędy (agencje) pocztowo-telegraficzne przed dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego, a po dniu 1 stycznia 1934 r.
§  9. 1 Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 31 grudnia 1937 r.
1 § 9 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 grudnia 1935 r. (Dz.U.35.96.614) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 1935 r.