Współdziałanie urzędów pocztowych przy wypłacie świadczeń, przewidzianych w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.2.8

Akt utracił moc
Wersja od: 12 stycznia 1938 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 4 stycznia 1938 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie współdziałania urzędów pocztowych przy wypłacie świadczeń, przewidzianych w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.

Na podstawie art. 218 ust. (3) ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 396) zarządzam co następuje:
(1)
Urzędy (agencje) pocztowo-telegraficzne na zlecenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wypłacać będą świadczenia Funduszu Ubezpieczenia Emerytalnego Robotników i Funduszu Ubezpieczenia od Wypadków i Chorób Zawodowych.
(2)
Zlecenia te mogą być jednorazowe lub stałe.
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązany jest przesyłać właściwym terytorialnie dla miejsca wypłaty dyrekcjom okręgów poczt i telegrafów zlecenia dla urzędów (agencyj) pocztowo - telegraficznych dokonania i wstrzymania wypłaty świadczeń z dołączeniem dwóch egzemplarzy spisu tych zleceń, sporządzonego alfabetycznie według poszczególnych urzędów (agencyj) pocztowo-telegraficznych.
(2)
Wzory zleceń i spisu ustalą dyrekcje okręgów poczt i telegrafów w porozumieniu z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
(3)
Wszelkie inne doniesienia i korespondencje, dotyczące osób ubezpieczonych i wypłat, Zakład Ubezpieczeń Społecznych kieruje bezpośrednio do urzędów (agencyj) pocztowo-telegraficznych, z wyjątkiem pism w sprawach usterek formalnych i rachunkowych, które kieruje do dyrekcji okręgów poczt i telegrafów.
(4)
Urzędy (agencje) pocztowo-telegraficzne kierują również wszelkie doniesienia, dotyczące osób ubezpieczonych i wypłat, bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych dostarcza bezpłatnie dyrekcjom okręgów poczt i telegrafów i urzędom (agencjom) pocztowo-telegraficznym wszelkich druków, potrzebnych do wykonania czynności, przewidzianych w rozporządzeniu niniejszym.
(2)
Rodzaj, treść, kolor i format druków ustala Zakład Ubezpieczeń Społecznych w porozumieniu z dyrekcjami okręgów poczt i telegrafów.
Stwierdzenia usterek rachunkowych powinny być sporządzane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w formie rejestru osobno dla każdego urzędu (agencji) pocztowo-telegraficznego, w terminie do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypłata została dokonana. Sumy, wynikające z tych rejestrów (dopłata lub należność), będą przedmiotem obrachunku pomiędzy dyrekcjami okręgów poczt i telegrafów a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
(1)
Po przekazaniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych albo z budżetu Ministerstwa Opieki Społecznej zaliczek, przewidzianych w § 7 ust. (1) i (2), urzędy (agencje) pocztowo-telegraficzne wypłacać będą na podstawie zleceń świadczenia uprawnionym, zgłaszającym się do urzędów.
(2)
Wypłaty dokonywane będą za pokwitowaniem na kwicie rentowym, odpowiednio i dokładnie wypełnionym.
(3)
Kwity rentowe dostarcza uprawnionym Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
(4)
Posiadany przez urząd (agencję) pocztowo-telegraficzny, odpowiednio i dokładnie wypełniony kwit rentowy z pokwitowaniem służy za bezsporny dowód wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
(1)
Urzędy (agencje) pocztowo-telegraficzne wysyłają nie później niż trzeciego dnia następnego miesiąca wykazy wypłaconych w ubiegłym miesiącu świadczeń z dołączeniem kwitów rentowych bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który w ciągu 7 dni od ich otrzymania potwierdza dyrekcji okręgu poczt i telegrafów ilość kwitów, otrzymanych od poszczególnych urzędów (agencyj) pocztowo-telegraficznych.
(2)
W wykazach urzędy (agencje) pocztowo-telegraficzne zamieszczają również obliczenie należności za czynności poczty.
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązany jest z zastrzeżeniem ust. (2), nie później niż na 2 dni przed końcem miesiąca, wpłacić zaliczkowo na rachunek właściwej dyrekcji okręgu poczt i telegrafów sumę odpowiadającą wypłatom, które mają być dokonane w miesiącu następnym. Wysokość sumy zaliczek powinna odpowiadać sumie świadczeń, wypłaconych w ostatnim miesiącu, z uwzględnieniem zmian, jakie mają nastąpić w stanie rent w miesiącu ich płatności.
(2)
Zaliczki na poczet wypłaty dodatków państwowych do rent ubezpieczenia na wypadek inwalidztwa, śmierci i na starość, należnych na podstawie ordynacji ubezpieczeniowej z dnia 19 lipca 1911 r. (art. 301 ust. (4) ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym), wpłacane będą z budżetu Ministerstwa Opieki Społecznej w terminie i na warunkach przewidzianych w ust. (1).
(3)
Ewentualna różnica pomiędzy zaliczką a wysokością dokonanej przez urzędy (agencje) pocztowo-telegraficzne wypłaty powinna być pokryta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w przeciągu trzech dni od zawiadomienia przez dyrekcję okręgu poczt i telegrafów.
(4)
Dyrekcjom okręgów poczt i telegrafów przysługuje prawo liczenia odsetek w wysokości 5% w stosunku rocznym od 20 dnia miesiąca sprawozdawczego.
(5)
Najpóźniej do końca trzeciego miesiąca, następującego po miesiącu sprawozdawczym, Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązany jest dokonać ostatecznego rozliczenia na podstawie wykazów, otrzymanych od urzędów (agencyj) pocztowo-telegraficznych i przesłać właściwej dyrekcji wykaz sum wypłaconych przez poszczególne urzędy (agencje) pocztowo-telegraficzne, a uznanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z ewentualnym wyszczególnieniem usterek (§ 4).
(1)
Za czynności przy wypłatach przedsiębiorstwo Państwowe "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" będzie otrzymywać od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych opłatę w wysokości 20 groszy za każdą miesięczną lub jednorazową wypłatę świadczenia.
(2)
Jeżeli jednocześnie z wypłatą bieżącego świadczenia lub osobno przekazane będą świadczenia za czas zaległy, opłata wynosić będzie 40 groszy od całej wypłaty.
(3)
Za czynności przy wypłatach rent uprawnionym, zgłaszającym się do urzędów (agencyj) pocztowo-telegraficznych, połączone z legitymowaniem uprawnionego przez urząd (agencję) pocztowo-telegraficzny - opłata wynosić będzie 25 groszy za każdą miesięczną lub jednorazową wypłatę świadczenia. Jeżeli jednocześnie z wypłatą bieżącego świadczenia lub osobno przekazane będą świadczenia za czas zaległy, opłata wynosić będzie 45 groszy od całej wypłaty.
(4)
Należności, o których mowa w paragrafie niniejszym, urzędy (agencje) pocztowo-telegraficzne będą zamieszczały w wykazach miesięcznych.
(1)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązany jest do pokrycia opłaty wymienionej w § 8 ust. (1) i (2) również za świadczenia wypłacone przez urzędy (agencje) pocztowo-telegraficzne przed dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego, a po dniu 1 stycznia 1934 r.
(2)
Zakład Ubezpieczeń Społecznych obowiązany jest do pokrycia opłaty wymienionej w § 8 ust. (3) również za świadczenia, wypłacone przez urzędy (agencje) pocztowo-telegraficzne przed dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego, a po dniu 1 czerwca 1937 r.
(1)
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
(2)
Jednocześnie tracą moc: rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 26 kwietnia 1934 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Poczt i Telegrafów w sprawie współdziałania urzędów pocztowych przy wypłacie świadczeń, przewidzianych w ustawie z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 413) i rozporządzenie Ministra Opieki Społecznej z dnia 24 grudnia 1935 r. w sprawie zmiany tego rozporządzenia (Dz. U. R. P. Nr 96, poz. 614).