§ 6. - Współdziałanie organów i instytucji państwowych oraz organizacji społecznych w zakresie zwalczania chorób wenerycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.5.60

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1971 r.
§  6.
1.
Zakłady leczniczo-zapobiegawcze, które wykonują zadania przewidziane w ogólnokrajowym lub wojewódzkim programie walki z chorobami wenerycznymi, są obowiązane w zakresie tych zadań do współpracy oraz do udzielania sobie pomocy na zasadach i w formach określonych w drodze porozumień zawartych między organami, którym te zakłady są bezpośrednio podporządkowane.
2.
Zakłady leczniczo-zapobiegawcze w razie ustalenia, że osoba nieuprawniona do korzystania z ich świadczeń zaraziła chorobą weneryczną inną osobę lub mogła być zarażona taką chorobą, są obowiązane przesłać dane o niej zakładowi powołanemu do udzielania jej świadczeń. Jeżeli osoba zarażona lub podejrzana o chorobę weneryczną może korzystać wyłącznie ze świadczeń zakładów leczniczo-zapobiegawczych przeznaczonych dla ogółu ludności, dane o niej powinny być przekazane do obwodowej przychodni właściwej ze względu na miejsce jej zamieszkania lub miejsce pracy, a jeżeli okoliczności te nie zostały ustalone - do przychodni obwodowej, na której obszarze działalnia nastąpiło lub mogło nastąpić zakażenie chorobą weneryczną.
3.
Zakłady leczniczo-zapobiegawcze, o których mowa w ust. 1, obowiązane są uwzględniać w swojej pracy wskazówki metodyczno-organizacyjne ustalone przez jednostkę organizacyjną podległą Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej, która pełni zadania krajowego specjalisty w zakresie wenerologii, oraz stosować metody walki z chorobami wenerycznymi opracowane przez tę jednostkę.