§ 3. - Współdziałanie organów i instytucji państwowych oraz organizacji społecznych w zakresie zwalczania chorób wenerycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.5.60

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1971 r.
§  3.
Tworzy się Centralną Komisję do Walki z Chorobami Wenerycznymi, zwaną dalej "Centralną Komisją", jako organ opiniodawczy i wnioskujący Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej oraz wojewódzkiej komisji do walki z chorobami wenerycznymi, zwane dalej "wojewódzkimi komisjami", jako organy opiniodawcze i wnioskujące organów do spraw zdrowia prezydium wojewódzkich (miejskich w miastach wyłączonych z województw) rad narodowych.