§ 12. - Współdziałanie organów i instytucji państwowych oraz organizacji społecznych w zakresie zwalczania chorób wenerycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.5.60

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 marca 1971 r.
§  12.
1.
Instytucje i organizacje prowadzące działalność kulturalną lub oświatową są obowiązane włączyć do swoich programów, z uwzględnieniem środowiska, w którym prowadzą swą działalność, problematykę oświaty zdrowotnej o zapobieganiu chorobom wenerycznym i skutkach społecznych tych chorób oraz uzgadniać te programy z instytucjami służby zdrowia powołanymi do ustalania programów i metod szerzenia oświaty zdrowotnej.
2.
Zasięg prowadzenia działalności, o której mowa w ust. 1, powinien być uzgodniony z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej lub z upoważnionym przez niego organem w celu objęcia tą działalnością całego społeczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży, która nie uczęszcza do szkół.