Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1027

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 maja 2019 r.
w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy

Na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 345 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób i tryb współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanych dalej "komisjami lekarskimi", z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy, zwanymi dalej "jednostkami medycyny pracy".
§  2.  W ramach wymiany informacji o stanie zdrowia funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej, zwanych dalej "funkcjonariuszami", zwłaszcza o stanach chorobowych mogących mieć związek z zagrożeniami środowiska służby lub sposobem jej pełnienia:
1) jednostki medycyny pracy przekazują właściwej terytorialnie rejonowej komisji lekarskiej, na jej wniosek, zbiorcze, zanonimizowane informacje dotyczące:
a) długotrwałej niezdolności do służby funkcjonariuszy oraz jej przyczyn,
b) rozpoznania choroby zakaźnej u funkcjonariuszy, przy której istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby,
c) badań profilaktycznych;
2) jednostki medycyny pracy przekazują właściwej terytorialnie rejonowej komisji lekarskiej, na jej wniosek, zbiorcze informacje dotyczące czynników szkodliwych występujących w środowisku służby oraz wniosków zmierzających do ich likwidacji;
3) rejonowa komisja lekarska przekazuje jednostkom medycyny pracy działającym na obszarze jej właściwości terytorialnej, na ich wniosek, zbiorcze, zanonimizowane informacje dotyczące:
a) problemów zdrowotnych i chorób z zakresu zdrowia psychicznego występujących u funkcjonariuszy,
b) stwierdzenia choroby zakaźnej u funkcjonariuszy, przy której istnieje ryzyko przeniesienia zakażenia na inne osoby.
§  3.  W ramach udostępniania dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia funkcjonariuszy lub warunków pełnienia służby:
1) jednostki medycyny pracy przekazują właściwej terytorialnie rejonowej komisji lekarskiej, na jej wniosek, w celu oceny stanu zdrowia funkcjonariuszy, z uwzględnieniem warunków pełnionej przez nich służby, dokumentację obejmującą kopie:
a) karty badań profilaktycznych,
b) dokumentacji przebiegu służby w zakresie dotyczącym warunków jej pełnienia,
c) dokumentacji związanej z podejrzeniem albo rozpoznaniem choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby;
2) rejonowa komisja lekarska przekazuje jednostkom medycyny pracy działającym na obszarze jej właściwości terytorialnej, na ich wniosek, w celu sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad funkcjonariuszami, z uwzględnieniem całokształtu informacji o stanie ich zdrowia, dokumentację obejmującą kopie:
a) orzeczenia o stopniu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem służby lub choroby pozostającej w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby,
b) orzeczenia ustalającego zdolność do służby albo zdolność do służby z ograniczeniem,
c) orzeczenia o potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego,
d) protokołów powypadkowych.
§  4. 
1.  Komisje lekarskie na wniosek jednostek medycyny pracy:
1) prowadzą wspólną działalność szkoleniową obejmującą organizowanie szkoleń z zakresu medycyny pracy oraz orzecznictwa lekarskiego celem wymiany wiedzy i doświadczeń;
2) podejmują działania w zakresie współpracy z kierownikami jednostek organizacyjnych Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Służby Więziennej.
2.  Wytyczne dotyczące współdziałania komisji lekarskich z jednostkami medycyny pracy są określone na wniosek komisji lekarskich albo jednostek medycyny pracy.
§  5.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie współdziałania komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych z jednostkami organizacyjnymi służby medycyny pracy (Dz. U. poz. 1958).
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.