Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.202

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 22 stycznia 2019 r.
w sprawie współczynników kosztochłonności

Na podstawie art. 367 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) współczynniki kosztochłonności prowadzenia:
a) kształcenia na studiach stacjonarnych w poszczególnych dyscyplinach naukowych lub dyscyplinach artystycznych, zwanych dalej "dyscyplinami",
b) działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach;
2) sposób ustalania współczynników kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych dla poszczególnych kierunków, poziomów i profili.
§  2.  Współczynniki kosztochłonności, o których mowa w § 1 pkt 1:
1) lit. a - określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) lit. b - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  Współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych dla kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, o profilu ogólnoakademickim ustala się na podstawie współczynnika kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych określonego dla dyscypliny, w ramach której będą uzyskiwane efekty uczenia się określone w programie studiów.
2.  Współczynnik kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych dla kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, o profilu ogólnoakademickim, przyporządkowanego do więcej niż jednej dyscypliny, ustala się na podstawie współczynników kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych określonych dla każdej z dyscyplin, w ramach których będą uzyskiwane efekty uczenia się określone w programie studiów.
3.  Do ustalenia współczynnika kosztochłonności dla kierunku studiów stacjonarnych, o którym mowa w ust. 2, stosuje się średnią ważoną udziałów poszczególnych dyscyplin, w ramach których będą uzyskiwane efekty uczenia się określone w programie studiów. Obliczoną wartość zaokrągla się w dół do jednego miejsca po przecinku.
§  4.  Do ustalenia współczynnika kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych dla kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, o profilu praktycznym, przepis § 3 stosuje się odpowiednio, z tym że obliczoną wartość podwyższa się o 0,5.
§  5.  Współczynniki kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych dla poszczególnych kierunków, poziomów i profili ustala się na podstawie danych zawartych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w art. 342 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WSPÓŁCZYNNIKI KOSZTOCHŁONNOŚCI PROWADZENIA KSZTAŁCENIA NA STUDIACH STACJONARNYCH W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH LUB DYSCYPLINACH ARTYSTYCZNYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WSPÓŁCZYNNIKI KOSZTOCHŁONNOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH DYSCYPLINACH NAUKOWYCH LUB DYSCYPLINACH ARTYSTYCZNYCH

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone:

1) w zakresie określenia współczynników kosztochłonności prowadzenia kształcenia na studiach stacjonarnych w poszczególnych dyscyplinach naukowych lub dyscyplinach artystycznych oraz sposobu ich ustalania dla poszczególnych kierunków, poziomów i profili - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 lutego 2012 r. w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich (Dz. U. z 2015 r. poz. 998), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 349 pkt 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39);

2) w zakresie określenia współczynników kosztochłonności prowadzenia działalności naukowej w poszczególnych dyscyplinach naukowych lub dyscyplinach artystycznych - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. poz. 1443 oraz z 2017 r. poz. 1495), które utraciło moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.