Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.175.1358

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 8 października 2009 r.
w sprawie współczynnika zabezpieczającego przed wypłatą płatności związanej w nadmiernej wysokości

Na podstawie art. 33f ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. z 2008 r. Nr 11, poz. 70, Nr 52, poz. 303 i Nr 158, poz. 989) zarządza się, co następuje:
§  1. Współczynnik zabezpieczający przed wypłatą producentom surowca tytoniowego płatności związanej z produkcją w nadmiernej wysokości za surowiec tytoniowy pochodzący ze zbiorów w 2009 r. wynosi:
1) 0,456639852548862 - w przypadku tytoniu jasnego odmian typu Virginia;
2) 0,442496504840316 - w przypadku tytoniu jasnego odmian typu Burley, tytoniu ciemnego suszonego powietrzem oraz tytoniu ciemnego suszonego powietrzem z możliwością dosuszenia i wędzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 216, poz. 1599).