§ 9. - Współczynnik wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1102

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2013 r.
§  9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.