§ 8. - Współczynnik wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1102

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2013 r.
§  8.
1.
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka walutowego oblicza się jako:
1)
5% pozycji walutowej całkowitej - jeżeli pozycja walutowa całkowita jest wyższa niż 2% funduszy własnych kasy;
2)
zero - jeżeli pozycja walutowa całkowita nie jest wyższa niż 2% funduszy własnych kasy.
2.
Pozycję walutową całkowitą oblicza się jako:
1)
sumę długich lub sumę krótkich pozycji netto w poszczególnych walutach obcych w zależności od tego, która z tych sum jest wyższa;
2)
sumę długich pozycji netto w poszczególnych walutach obcych - jeżeli sumy, o których mowa w pkt 1, są sobie równe.
3.
Pozycję netto w danej walucie obcej oblicza się jako bezwzględną wartość różnicy pomiędzy sumą długich i sumą krótkich pozycji pierwotnych bilansowych i pozabilansowych w danej walucie obcej, przy czym pozycję tę oznacza się jako:
1)
długą - jeżeli różnica ta jest dodatnia;
2)
krótką - jeżeli różnica ta jest ujemna;
3)
domkniętą - jeżeli różnica ta jest równa zero.