§ 7. - Współczynnik wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1102

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2013 r.
§  7.
1.
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego stanowi 9,375% wskaźnika, o którym mowa w § 6 ust. 2.
2.
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego oblicza się według wzoru:

gdzie:

K - oznacza wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego;

wi - oznacza roczny wynik w i-tym roku, ustalony zgodnie z § 6;

n - oznacza liczbę lat, w których wi > 0.

3.
Przy obliczaniu wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka operacyjnego na dany rok obrotowy (i = 0) uwzględnia się rok, na koniec którego dokonuje się obliczeń (i = -1), i dwa kolejne lata poprzedzające ten rok (i = -2, -3). Przy obliczaniu wymogu na ostatni dzień roku obrotowego uwzględnia się ten rok obrotowy oraz dwa kolejne lata poprzedzające ten rok.