§ 5. - Współczynnik wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1102

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2013 r.
§  5.
1.
Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka kredytowego oblicza się jako 5% sumy aktywów ważonych ryzykiem i sumy udzielonych zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem.
2.
W celu przypisania wag ryzyka poszczególnym kategoriom aktywów dokonuje się następującej klasyfikacji podmiotów:
1)
podmioty klasy I:
a)
Skarb Państwa,
b)
Narodowy Bank Polski,
c)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny;
2)
podmioty klasy II:
a)
Kasa Krajowa,
b)
jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
c)
banki krajowe i instytucje kredytowe oraz banki zagraniczne mające siedzibę w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwach, które zawarły porozumienia w sprawie udzielania kredytów z Międzynarodowym Funduszem Walutowym w związku z Ogólnym Porozumieniem o Zaciąganiu Kredytów (GAB);
3)
podmioty klasy III - kasy;
4)
podmioty klasy IV - członkowie kasy, o których mowa w art. 10 ustawy, oraz inne podmioty, które nie zostały ujęte jako podmioty klasy I, II lub III.
3.
Sumę aktywów ważonych ryzykiem oblicza się jako sumę wartości poszczególnych kategorii aktywów pomnożonych przez przypisane im procentowe wagi ryzyka:
1)
waga ryzyka 0%:
a)
środki pieniężne w kasie i równoważne pozycje gotówkowe,
b)
należności od podmiotów klasy I,
c)
należności od podmiotów klasy II, III i IV - w części zabezpieczonej:
kwotą środków pieniężnych przeniesionych na kasę do czasu spłaty należności w celu zabezpieczenia wierzytelności kasy,
gwarancjami (poręczeniami) udzielonymi przez podmioty klasy I,
dłużnymi papierami wartościowymi, których emitentami są podmioty klasy I,
d)
obligacje lub inne papiery wartościowe, których emitentami są podmioty klasy I,
e)
obligacje lub inne papiery wartościowe, których emitentami są podmioty klasy II, III lub IV - w części objętej gwarancją (poręczeniem) przez podmioty klasy I,
f)
pomniejszenia funduszy własnych kasy, o których mowa w art. 24 ust. 3 pkt 4 ustawy;
2)
waga ryzyka 20%:
a)
środki pieniężne w drodze,
b)
lokaty, wkłady lub udziały w Kasie Krajowej,
c)
należności od podmiotów klasy II - w części nieobjętej wagą ryzyka 0%,
d)
jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546, z późn. zm.),
e)
papiery wartościowe, których emitentami są podmioty klasy II - w części nieobjętej gwarancją (poręczeniem) przez podmioty klasy I,
f)
papiery wartościowe, których emitentami są podmioty klasy III lub IV - w części objętej gwarancją (poręczeniem) przez podmioty klasy II,
g)
należności od podmiotów klasy III, których pierwotny efektywny termin zapadalności jest nie dłuższy niż 3 miesiące, z wyłączeniem należności, co do których istnieje zamiar ich odnawiania po upływie terminu zapadalności tak, że ich efektywny termin zapadalności jest dłuższy niż 3 miesiące,
h)
należności od podmiotów klasy III i IV - w części zabezpieczonej gwarancjami (poręczeniami) udzielonymi przez podmioty klasy II lub dłużnymi papierami wartościowymi, których emitentami są podmioty klasy II;
3)
waga ryzyka 50%:
a)
należności w walucie polskiej od podmiotów klasy III, których pierwotny efektywny termin zapadalności jest dłuższy niż 3 miesiące,
b)
należności w walucie polskiej od podmiotów klasy III i IV - w części nieobjętej wagami ryzyka 0% i 20%, zabezpieczonej hipoteką ustanowioną na nieruchomości mieszkalnej, którą dłużnik zamieszkuje lub będzie zamieszkiwał albo oddał lub odda w najem lub dzierżawę - do wysokości kwoty równej 50% wartości ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy, a jeżeli:
kwota ta jest wyższa niż wartość ujawniona w księdze wieczystej - uwzględnia się wartość hipoteki ujawnionej w księdze wieczystej,
w wycenie nie została uwzględniona wartość innych, niż wartość hipoteki, wcześniej powstałych obciążeń - wartość ustaloną na podstawie wyceny pomniejsza się najpierw o łączną wartość tych obciążeń;
4)
waga ryzyka 100%:
a)
należności nieobjęte wagami ryzyka 0%, 20% lub 50%,
b)
akcje podmiotów, które są przedmiotem obrotu na giełdzie, wchodzące w skład co najmniej jednego z indeksów giełdowych określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia,
c)
papiery wartościowe, których emitentami są podmioty klasy III lub IV - w części nieobjętej gwarancją (poręczeniem) przez podmioty klasy I,
d)
zaangażowania kapitałowe kasy wobec podmiotów świadczących usługi pomocnicze względem działalności kasy oraz podmiotów zależnych w rozumieniu ustawy o rachunkowości lub powiązanych z Kasą Krajową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376, z późn. zm.),
e)
pozostałe aktywa nieobjęte wagami ryzyka 0%, 20%, 50% lub 150%;
5)
waga ryzyka 150% - papiery wartościowe - w części nieobjętej niższymi wagami ryzyka.
4.
Sumę udzielonych zobowiązań pozabilansowych ważonych ryzykiem oblicza się jako sumę iloczynów ekwiwalentów bilansowych udzielonych zobowiązań pozabilansowych i odpowiadających im procentowych wag ryzyka. Przepisy ust. 3 stosuje się odpowiednio.
5.
Aktywom i udzielonym zobowiązaniom pozabilansowym, których spłata jest uzależniona od podmiotu innego niż dłużnik, przypisuje się wyższą z wag ryzyka przypisanych dłużnikowi albo temu podmiotowi.
6.
Ekwiwalent bilansowy udzielonego zobowiązania pozabilansowego oblicza się jako iloczyn nominalnej wartości zobowiązania i procentowej wagi ryzyka produktu przypisanej temu zobowiązaniu, gdzie:
1)
waga ryzyka produktu 0% (ryzyko niskie) - odnosi się do niewykorzystanych udzielonych zobowiązań kredytowych (zobowiązań udzielenia kredytu) z pierwotnym efektywnym terminem wymagalności do jednego roku lub które można bezwarunkowo wypowiedzieć w każdym czasie bez zachowania okresu wypowiedzenia;
2)
waga ryzyka produktu 50% (ryzyko średnie) - odnosi się do niewykorzystanych udzielonych zobowiązań kredytowych (zobowiązań udzielenia kredytu) i podobnych zobowiązań z pierwotnym efektywnym terminem wymagalności powyżej jednego roku;
3)
waga ryzyka produktu 100% (ryzyko wysokie) - odnosi się do pozostałych udzielonych zobowiązań pozabilansowych.