§ 3. - Współczynnik wypłacalności spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1102

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 września 2013 r.
§  3.
Współczynnik wypłacalności kasy oblicza się w procentach jako pomnożony przez 100 ułamek, którego:
1)
licznikiem jest wartość funduszy własnych;
2)
mianownikiem jest suma wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego, operacyjnego oraz walutowego pomnożona przez 20.