[Kara za niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw] - Art. 27h. - Wspieranie... - Dz.U.2022.438 t.j. - OpenLEX

Art. 27h. - [Kara za niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw] - Wspieranie termomodernizacji i remontów oraz centralna ewidencja emisyjności budynków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.438 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2022 r. do: 30 grudnia 2024 r.
Art.  27h.  [Kara za niezłożenie w terminie deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw]
1. 
Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, podlega karze grzywny.
2. 
Nie podlega karze, o której mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
3. 
Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457, 1005, 1595 i 2328).