Art. 27f. - [Protokół kontroli] - Wspieranie termomodernizacji i remontów oraz centralna ewidencja emisyjności budynków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.438 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2022 r. do: 31 lipca 2023 r.
Art.  27f.  [Protokół kontroli]
1. 
Wójt, burmistrz, prezydent miasta po przeprowadzeniu kontroli, o której mowa w:
1)
art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska w zakresie:
a)
źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy,
b)
spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 tej ustawy,
2)
art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie:
a)
gospodarowania odpadami komunalnymi,
b)
pozbywania się nieczystości ciekłych

- sporządza protokół, o którym mowa w art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.

2. 
Protokół kontroli zawiera:
1)
oznaczenie organu kontrolnego;
2)
datę i miejsce przeprowadzenia kontroli;
3)
numer sprawy;
4)
dane osoby przeprowadzającej kontrolę oraz jej podpis;
5)
dane osoby kontrolowanej lub podmiotu kontrolowanego oraz jej podpis albo wskazanie przyczyn odmowy podpisania;
6)
zakres kontroli, w tym wskazanie nieprawidłowości, jeżeli zostały stwierdzone;
7)
pouczenia o prawie kontrolowanego do otrzymania protokołu kontroli, wnoszenia zastrzeżeń i uwag wraz z uzasadnieniem oraz możliwości odmowy jego podpisania.
3. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw klimatu określi wzór protokołu, o którym mowa w ust. 1, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.