Art. 27d. - [Udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji emisyjności budynków] - Wspieranie termomodernizacji i remontów oraz centralna ewidencja emisyjności budynków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.2496 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 listopada 2023 r. do: 30 grudnia 2028 r.
Art.  27d.  [Udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w centralnej ewidencji emisyjności budynków]
1. 
Dane i informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań, następującym podmiotom:
1)
organom Inspekcji Ochrony Środowiska;
2)
organom nadzoru budowlanego;
3)
ministrowi właściwemu do spraw klimatu;
4)
Narodowemu Funduszowi;
5)
wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
6)
Głównemu Urzędowi Statystycznemu;
7)
podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005);
8)
Krajowemu Ośrodkowi Bilansowania i Zarządzania Emisjami - Instytutowi Ochrony Środowiska - Państwowemu Instytutowi Badawczemu;
9)
ministrowi właściwemu do spraw energii;
10)
ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
11)
organom Kraj owej Administracji Skarbowej;
12)
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
13)
ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
14)
ośrodkom pomocy społecznej lub centrom usług społecznych;
15)
BGK;
16)
wójtom, burmistrzom lub prezydentom miasta;
17)
starostom;
18)
sejmikom województwa;
19)
marszałkom województwa;
20)
wojewodom;
21)
Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska;
22)
regionalnym dyrektorom ochrony środowiska;
23)
organom lub innym podmiotom udzielającym ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania:
a)
przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych,
b)
odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
c)
innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza;
24)
Urzędowi Regulacji Energetyki;
25)
zakładom ubezpieczeń.
2. 
Dane i informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się podmiotom, o których mowa w ust. 1, w systemie teleinformatycznym obsługującym ewidencję w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3. 
Dane i informacje zgromadzone w ewidencji udostępnia się podmiotom, o których mowa w ust. 1, na wniosek złożony w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
4. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa może wyrazić zgodę, w drodze decyzji, na udostępnienie danych i informacji zgromadzonych w ewidencji podmiotom, o których mowa w ust. 1, albo ich jednostkom organizacyjnym, za pomocą urządzeń teletransmisji danych, bez konieczności składania elektronicznego wniosku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
1)
posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie dane i informacje uzyskał;
2)
posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające wykorzystanie danych i informacji niezgodnie z celem ich uzyskania;
3)
jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań albo prowadzonej działalności.
5. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, rodzaj i zakres danych i informacji udostępnianych na podstawie ust. 1 oraz sposób udostępniania danych z systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych i informacji, w tym danych osobowych przetwarzanych w ewidencji i ich ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dostępem.
6. 
Udostępnianie danych i informacji Głównemu Urzędowi Statystycznemu odbywa się na zasadach określonych w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773).