Art. 27b. - [Osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków] - Wspieranie termomodernizacji i remontów oraz centralna ewidencja emisyjności budynków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.438 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2022 r. do: 31 lipca 2023 r.
Art.  27b.  [Osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do centralnej ewidencji emisyjności budynków]
1. 
Uprawnionymi do wprowadzania danych i informacji do ewidencji są osoby:
1)
przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska:
a)
źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW, niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 pkt 1 i 2 tej ustawy, albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy,
b)
spełnienia wymagań określonych w uchwale, o której mowa w art. 96 ust. 1 tej ustawy,
c)
uiszczenia należnej opłaty za korzystanie ze środowiska, o której mowa w art. 284 ust. 1 tej ustawy

- w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz lit. d tiret pierwsze,

2)
przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
a)
gospodarowania odpadami komunalnymi,
b)
odprowadzania nieczystości ciekłych

- w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz lit. d tiret drugie,

3)
przeprowadzające kontrolę, o której mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, w zakresie emisji gazów i pyłów wprowadzanych do powietrza przez przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców - w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz lit. d tiret trzecie,
4)
przeprowadzające kontrolę przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, w zakresie tej kontroli - w odniesieniu do danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz lit. d tiret szóste,
5) 68
 wskazane przez BGK, realizujące czynności w zakresie premii termomodernizacyjnych i premii remontowych - w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. e,
6)
wskazane przez organy realizujące czynności w zakresie ulgi podatkowej, o której mowa w art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. f,
7)
wskazane przez organy lub inne podmioty udzielające ze środków publicznych finansowania albo dofinansowania:
a)
przedsięwzięć termomodernizacyjnych, przedsięwzięć niskoemisyjnych lub przedsięwzięć remontowych,
b)
odnawialnych źródeł energii, o których mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,
c)
innych przedsięwzięć związanych z ochroną powietrza

- w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. g,

8)
wskazane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w zakresie:
a)
przyznanych świadczeń z pomocy społecznej lub innych form wsparcia finansowego ze środków publicznych w zakresie:
dodatku mieszkaniowego, o którym mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,
dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,
zasiłku celowego z przeznaczeniem na ogrzewanie, o którym mowa w art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. h,
b)
deklaracji i przypadku, o których mowa odpowiednio w art. 27g ust. 2 pkt 2 i ust. 5,
9)
usuwające zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych, stosownie do przepisów wydanych na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - w zakresie danych, o których mowa w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a-c oraz lit. d tiret siódme

- zwane dalej "osobami uprawnionymi".

2. 
Dane osób uprawnionych gromadzi się w wykazie osób uprawnionych, zwanym dalej "wykazem".
3. 
Dane osób uprawnionych wpisuje się do wykazu za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję na wniosek:
1)
starosty, marszałka województwa - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
wójta, burmistrza, prezydenta miasta - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 8;
3)
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska lub wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3;
4)
tych osób - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 9;
5)
właściwego organu lub podmiotu - w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5-7.
4. 
Wykaz zawiera:
1)
imię i nazwisko osoby uprawnionej;
2)
adres do korespondencji, w tym adres poczty elektronicznej;
3)
informacje o odpowiednich:
a)
kwalifikacjach w rzemiośle kominiarskim, w tym ich numer,
b)
uprawnieniach budowlanych, w tym ich numer, specjalność i zakres - w odniesieniu do osób, które te kwalifikacje lub uprawnienia posiadają;
4)
numer legitymacji służbowej lub upoważnienia i datę jego wydania;
5)
identyfikator systemowy oraz datę jego nadania.
5. 
Wniosek o wpis do wykazu oraz wniosek o zmianę danych zawartych w wykazie zawiera dane, o których mowa w ust. 4.
6. 
W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 4, do wniosków, o których mowa w ust. 5, dołącza się:
1)
oświadczenie o zgodności danych zawartych we wniosku ze stanem faktycznym;
2)
kopie dokumentów potwierdzających nadanie odpowiednich:
a)
kwalifikacji w rzemiośle kominiarskim,
b)
uprawnień budowlanych.
7. 
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 6 pkt 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.
8. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa przyznaje osobie uprawnionej dostęp do systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
9. 
W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. 4, osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 4 i 9, albo organ lub podmiot w przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 5-7, składa do ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa wniosek o zmianę tych danych, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany, przekazując kopię dokumentów potwierdzających zaistniałą zmianę za pomocą systemu teleinformatycznego obsługującego ewidencję.
10. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 9, przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.
11. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dokonuje zmian w wykazie w przypadku powzięcia informacji o zmianie danych, o których mowa w ust. 4.
12. 
Wnioski, o których mowa w ust. 5, składa się przy użyciu formularza elektronicznego udostępnionego pod adresem elektronicznym wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na strome podmiotowej ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
13. 
Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi wzory wniosków, o których mowa w ust. 5, w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070).
68 Art. 27b ust. 1 pkt 5 zmieniony przez art. 6 pkt 25 ustawy z dnia 29 września 2022 r. (Dz.U.2022.2456) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 grudnia 2022 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst ze względu na bezprzedmiotowość.