Art. 24. - [Środki składające się na Fundusz] - Wspieranie termomodernizacji i remontów oraz centralna ewidencja emisyjności budynków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.438 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2022 r. do: 31 lipca 2023 r.
Art.  24.  [Środki składające się na Fundusz]
1. 
Na Fundusz składają się:
1)
środki przekazywane z budżetu państwa - w wysokości określonej w ustawie budżetowej;
1a)
środki przekazane przez Krajowy Zasób Nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 1961);
1b) 60
 środki Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przekazane na podstawie art. 33lb ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa;
2)
odsetki od lokat środków Funduszu w bankach;
3)
wpływy z inwestycji środków Funduszu w papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski oraz w papiery wartościowe określające świadczenia pieniężne, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa albo Narodowy Bank Polski, a także w jednostki uczestnictwa funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605, 1595 i 2140);
4)
darowizny i zapisy;
5)
inne wpływy.
2. 
Suma lokat, o których mowa w ust. 1 pkt 2, w jednym banku lub w grupie banków powiązanych ze sobą kapitałowo lub organizacyjnie, nie może przekroczyć 15% okresowo wolnych środków Funduszu.
60 Art. 24 ust.1 pkt 1b zmieniony przez art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. (Dz.U.2022.1561) zmieniającej nin. ustawę z dniem 10 sierpnia 2022 r.