Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.22 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 kwietnia 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  5a.  4 [Dodatkowe wsparcie]
1.  Inwestorowi realizującemu przedsięwzięcie termomodernizacyjne w przypadku wykonania dodatkowego połączenia warstwy fakturowej z warstwą konstrukcyjną warstwowych ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych przysługuje dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów:
1) sporządzenia dokumentacji technicznej dobom i rozmieszczenia kotew metalowych;
2) zakupu kotew metalowych do stosowania w betonie przeznaczonych do wzmacniania połączeń warstw płyt wielowarstwowych;
3) przygotowania otworów i montażu kotew metalowych.
2.  Dodatkowe wsparcie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli z audytu energetycznego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą spełniać stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania minimalne dla budynków w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.).
3.  Dodatkowe wsparcie, o którym mowa w ust. 1, zwiększa premię termomodernizacyjną.
4 Art. 5a dodany przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2020 r. (Dz.U.2020.412) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 kwietnia 2020 r.