Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.217 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 sierpnia 2020 r. do: 31 grudnia 2020 r.
Art.  36.  [Treść, ważność, zmiana umowy o przyznaniu pomocy]
1.  Umowa o przyznaniu pomocy zawiera co najmniej:
1) oznaczenie jej przedmiotu i stron;
2) określenie warunków, terminu i miejsca realizacji operacji;
3) określenie celu operacji oraz wskaźników jego osiągnięcia;
4) określenie wysokości pomocy;
5) określenie warunków i terminów wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy;
6) zobowiązanie do poddania się kontroli prowadzonej przez instytucję zarządzającą, agencję płatniczą, właściwy podmiot wdrażający, właściwą instytucję pośredniczącą, jednostkę certyfikującą, przedstawicieli Komisji Europejskiej oraz innych instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli;
7) określenie warunków rozwiązania umowy;
8) określenie warunków, wysokości i form stosowanych kar administracyjnych, o których mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013;
9) określenie warunków i sposobu zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy, w przypadku gdy pomoc jest nienależna.
2.  Umowa jest nieważna w przypadkach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) lub w przypadku, gdy sprzeciwia się przepisom, o których mowa w art. 1 pkt 1, oraz przepisom wydanym na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1.
3.  17  (uchylony).
17 Art. 36 ust. 3 uchylony przez art. 53 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.695) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 kwietnia 2020 r.