Przepisy ogólne - Rozdział 1 - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

Ustawa określa:

1)
zadania oraz właściwość organów i jednostek organizacyjnych w zakresie dotyczącym wspierania rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zwanego dalej "programem", określonym w:
a)
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1305/2013", oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia,
b)
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1306/2013", oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia,
c)
rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 1303/2013", oraz w przepisach wydanych w trybie tego rozporządzenia;
2)
warunki i tryb przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej:
a)
w ramach działań i poddziałań objętych programem, zwanej dalej "pomocą",
b)
na realizację zadań określonych w art. 59 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz w art. 51 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013, zwanej dalej "pomocą techniczną"

- w zakresie nieokreślonym w przepisach, o których mowa w pkt 1, lub przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej;

3)
zasady wdrażania instrumentów finansowych w zakresie nieokreślonym w przepisach, o których mowa w pkt 1, lub przewidzianym w tych przepisach do określenia przez państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
agencja płatnicza - agencję płatniczą w rozumieniu art. 7 rozporządzenia nr 1306/2013;
2)
beneficjent - beneficjenta w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia nr 1303/2013;
3)
działanie - działanie w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. c rozporządzenia nr 1305/2013;
3a)
instrumenty finansowe - instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 pkt 11 rozporządzenia nr 1303/2013;
4)
instytucja pośrednicząca - instytucję pośredniczącą w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 1303/2013;
5)
instytucja zarządzająca - instytucję zarządzającą w rozumieniu art. 65 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013;
6)
operacja - operację w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013;
6a)
ostateczny odbiorca - ostateczny odbiorca w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia nr 1303/2013;
7)
podmiot wdrażający - podmiot, któremu zostały delegowane zadania agencji płatniczej.
1. 
Program jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i obejmuje następujące działania i poddziałania:
1)
transfer wiedzy i działalność informacyjna:
a)
wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności,
b)
wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych;
2)
usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw:
a)
wsparcie korzystania z usług doradczych,
b)
wsparcie dla szkolenia doradców;
3)
systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych:
a)
wsparcie na przystępowanie do systemów jakości,
b)
wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym;
4)
inwestycje w środki trwałe:
a)
wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych,
b)
wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój,
c)
wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa;
5)
przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych:
a)
wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof,
b)
wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof;
6)
rozwój gospodarstw i działalności gospodarczej:
a)
pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników,
b)
pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich,
c)
pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw,
d)
wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej,
e)
płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi;
7)
podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich:
a)
wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii,
b)
wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej,
c)
wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury;
8)
inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów:
a)
wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych,
b)
wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska;
9)
tworzenie grup producentów i organizacji producentów;
10)
działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne:
a)
płatności z tytułu zobowiązań rolno-środowiskowo-klimatycznych,
b)
wsparcie dla ochrony oraz zrównoważonego użytkowania i rozwoju zasobów genetycznych w rolnictwie;
11)
rolnictwo ekologiczne:
a)
płatności na rzecz konwersji na ekologiczne praktyki i metody w rolnictwie,
b)
płatności na rzecz utrzymania ekologicznych praktyk i metod w rolnictwie;
12)
płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami:
a)
rekompensata na obszarach górskich,
b)
rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami naturalnymi,
c)
rekompensaty na rzecz innych obszarów charakteryzujących się szczególnymi ograniczeniami;
12a)
dobrostan zwierząt;
13)
współpraca;
13a)
wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19;
13b)
zarządzanie ryzykiem;
14)
wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER:
a)
wsparcie przygotowawcze,
b)
wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność,
c)
przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,
d)
wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji.
2. 
Program, oprócz działań i poddziałań wymienionych w ust. 1, obejmuje również pomoc techniczną.
3. 
Wspieranie rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, o którym mowa w części drugiej w tytule III w rozdziale II rozporządzenia nr 1303/2013, zwanego dalej "rozwojem lokalnym kierowanym przez społeczność", w ramach działania, o którym mowa w ust. 1 pkt 14, odbywa się na zasadach określonych w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, a w zakresie nieuregulowanym w tych przepisach - na zasadach określonych w niniejszej ustawie.

Z zastrzeżeniem zasad i warunków określonych w przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1, do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052), zwanej dalej "Kodeksem postępowania administracyjnego", chyba że ustawa stanowi inaczej.