[Odpowiednie stosowanie przepisów o kontroli w administracji rządowej] - Art. 9. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Odpowiednie stosowanie przepisów o kontroli w administracji rządowej] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  9.  [Odpowiednie stosowanie przepisów o kontroli w administracji rządowej]

Do kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 2 lit. a, art. 7 ust. 2 pkt 3 oraz art. 8 ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy o kontroli w administracji rządowej określające zasady i tryb przeprowadzania kontroli.