[Szczególny reżim prawny postępowań w sprawach o przyznanie pomocy w ramach wyjątkowego tymczasowego wsparcia podmiotów... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 67d. - [Szczególny reżim prawny postępowań w sprawach o przyznanie pomocy w ramach wyjątkowego tymczasowego wsparcia podmiotów szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  67d.  [Szczególny reżim prawny postępowań w sprawach o przyznanie pomocy w ramach wyjątkowego tymczasowego wsparcia podmiotów szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19]

Przepisów art. 67a i art. 67b nie stosuje się do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13a.