[Delegacja ustawowa – funkcjonowanie organów pomocniczych] - Art. 58. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 58. - [Delegacja ustawowa – funkcjonowanie organów pomocniczych] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  58.  [Delegacja ustawowa – funkcjonowanie organów pomocniczych]

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia:

1)
tryb opracowywania i zmiany planu działania, a także jego zakres i sposób jego realizacji,
2)
tryb opracowywania i zmiany dwuletniego planu operacyjnego, a także jego zakres,
3)
szczegółowy zakres zadań jednostki centralnej, jednostek regionalnych, CDR i wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie funkcjonowania KSOW oraz sposób ich wykonywania,
4)
szczegółowe warunki, kryteria i tryb wyboru operacji partnerów KSOW

- mając na względzie zapewnienie funkcjonowania KSOW zgodnie z programem, w tym przygotowanie planu działania i dwuletnich planów operacyjnych oraz ich zmian, uwzględniając w planie działania i dwuletnich planach operacyjnych elementy, o których mowa w art. 54 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013, oraz zapewnienie realizacji partnerstwa, o którym mowa w art. 5 rozporządzenia nr 1303/2013, będącego zgodnie z art. 54 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013 częścią KSOW.