[Umowa z partnerem KSOW] - Art. 57g. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 57g. - [Umowa z partnerem KSOW] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  57g.  [Umowa z partnerem KSOW]
1. 
Jednostka, która wybrała operację partnera KSOW, zawiera z nim umowę na realizację tej operacji, określającą co najmniej:
1)
przedmiot operacji i termin jej realizacji;
2)
szczegółowy zakres rzeczowo-finansowy operacji oraz sposób jej realizacji;
3)
wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację operacji;
4)
(uchylony);
5)
zobowiązania do poddania się kontrolom prowadzonym przez tę jednostkę, agencję płatniczą oraz przedstawicieli Komisji Europejskiej i innych instytucji uprawnionych do przeprowadzenia kontroli;
6)
warunki i tryb wypłaty środków finansowych z tytułu realizacji operacji;
7)
warunki i tryb zwrotu środków finansowych otrzymanych z tytułu realizacji operacji;
8)
warunki jej rozwiązania.
2. 
(uchylony).
3. 
Umowę na realizację operacji z partnerem KSOW zawiera się na formularzu opracowanym i udostępnionym przez jednostkę centralną, a w przypadku upoważnienia jednostki sektora finansów publicznych do pełnienia funkcji jednostki centralnej - przez instytucję zarządzającą.