[Kryteria wyboru operacji partnera KSOW] - Art. 57b. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 57b. - [Kryteria wyboru operacji partnera KSOW] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  57b.  [Kryteria wyboru operacji partnera KSOW]

Operacja partnera KSOW jest wybierana:

1)
spośród operacji:
a)
które są zgodne z co najmniej jednym celem określonym w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1305/2013 lub w planie działania,
aa)
które są zgodne z jednym z priorytetów programu,
b)
których zakres mieści się w zakresie jednego z działań określonych w art. 54 ust. 3 lit. b rozporządzenia nr 1305/2013 lub w planie działania oraz
c)
które spełniają szczegółowe warunki wyboru operacji określone w przepisach wydanych na podstawie art. 58;
2)
przy zastosowaniu kryteriów wyboru operacji;
3)
do wysokości limitu środków przewidzianych na realizację operacji w ramach konkursu.