[Osoby uprawnione do doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy i beneficjentom] - Art. 51. - Wspieranie rozwoju... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 51. - [Osoby uprawnione do doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy i beneficjentom] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  51.  [Osoby uprawnione do doradzania podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy i beneficjentom]
1. 
Doradzać podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy i beneficjentom w zakresie określonym w art. 15:
1)
ust. 4 rozporządzenia nr 1305/2013 mogą osoby fizyczne, które są wpisane na listę doradców rolniczych;
2)
ust. 5 rozporządzenia nr 1305/2013 mogą osoby fizyczne, które są wpisane na listę doradców leśnych.
2. 
Doradzać podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10 i 11, i beneficjentom tych działań w zakresie sporządzania odpowiednio planu działalności rolnośrodowiskowej i planu działalności ekologicznej mogą osoby fizyczne, które są wpisane na listę doradców rolnośrodowiskowych.
2a. 
Doradzać podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a, i beneficjentom tego działania w zakresie sporządzania planu poprawy dobrostanu zwierząt mogą osoby fizyczne, które są wpisane na listę doradców rolniczych.
3. 
Jeżeli w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10, wymagane jest sporządzenie dokumentacji przyrodniczej, stanowiącej szczegółową charakterystykę danego siedliska przyrodniczego, doradzać w zakresie sporządzenia tej dokumentacji oraz planu działalności rolnośrodowiskowej w części sporządzanej na podstawie tej dokumentacji mogą osoby fizyczne, które są wpisane na listę ekspertów przyrodniczych.
4. 
Listy, o których mowa w ust. 1-3, są prowadzone przez dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie, zwanego dalej "CDR", który umieszcza je na stronie internetowej CDR.
5. 
Na listy, o których mowa w ust. 1-3, wpisuje się osobę fizyczną, która spełnia następujące warunki:
1)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
2)
ukończyła szkolenie z danego zakresu doradzania, przeprowadzone przez:
a)
CDR - w przypadku doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych i ekspertów przyrodniczych,
b)
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, zwane dalej "Lasami Państwowymi" - w przypadku doradców leśnych

- zwane dalej "szkoleniem";

3)
zdała egzamin z danego zakresu doradzania, przeprowadzony przez:
a)
dyrektora CDR - w przypadku doradców rolniczych, doradców rolnośrodowiskowych i ekspertów przyrodniczych,
b)
Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych - w przypadku doradców leśnych

- zwany dalej "egzaminem";

4)
posiada:
a)
wykształcenie wyższe rolnicze i co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu rolnictwa - w przypadku doradców rolniczych i doradców rolnośrodowiskowych,
b)
wykształcenie średnie leśne, średnie branżowe leśne lub wyższe leśne i co najmniej 6-miesięczne doświadczenie w doradzaniu z zakresu leśnictwa - w przypadku doradców leśnych,
c)
wykształcenie wyższe przyrodnicze - w przypadku ekspertów przyrodniczych.
5a. 
Osoba, która nie posiada co najmniej 6-miesięcznego doświadczenia w doradzaniu z zakresu rolnictwa, może być wpisana na listy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub ust. 2, jeżeli w okresie 36 miesięcy od dnia wydania dyplomu ukończenia studiów wyższych, w ramach których zaliczyła zajęcia z doradztwa rolniczego lub doradztwa rolniczego i komunikacji społecznej, za które uzyskała co najmniej 5 pkt ECTS, złożyła wniosek o wpis na te listy.
6. 
Uznaje się, że osoba ubiegająca się o wpis na listę:
1)
doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych posiada wykształcenie wyższe rolnicze, jeżeli ukończyła:
a)
studia wyższe na kierunkach: rolnictwo, zootechnika, technika rolnicza i leśna, ogrodnictwo lub ekonomika rolnictwa lub
b)
inny kierunek studiów wyższych obejmujący przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dziedziny nauk rolniczych w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS;
2)
ekspertów przyrodniczych posiada wykształcenie wyższe przyrodnicze, jeżeli ukończyła:
a)
studia wyższe na kierunku biologia lub leśnictwo, lub
b)
inny kierunek studiów wyższych obejmujący przedmioty z dyscypliny nauk biologicznych i dyscypliny nauk o Ziemi i środowisku w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dyscypliny nauk biologicznych i dyscypliny nauk o Ziemi i środowisku w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS;
3)
doradców leśnych posiada wykształcenie:
a)
wyższe leśne, jeżeli ukończyła:
studia wyższe na kierunku leśnictwo lub
inny kierunek studiów wyższych obejmujący przedmioty z dyscypliny nauk leśnych w wymiarze co najmniej 60 punktów ECTS lub studia podyplomowe obejmujące przedmioty z dyscypliny nauk leśnych w wymiarze co najmniej 30 punktów ECTS,
b)
średnie leśne, jeżeli ukończyła technikum leśne, lub średnie branżowe leśne, jeżeli ukończyła leśną branżową szkołę II stopnia.
7. 
Listy, o których mowa w ust. 1-3, zawierają następujące dane osób na nie wpisanych:
1)
imię i nazwisko;
2)
miejsce zatrudnienia;
3)
miejsce świadczenia usług doradczych;
4)
dane kontaktowe.
8. 
Osoba wpisana na listę, o której mowa w ust. 1-3, niezwłocznie informuje dyrektora CDR o zmianie danych, o których mowa w ust. 7.