[Zasady wdrażania instrumentów finansowych; kontrole] - Art. 50a. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 50a. - [Zasady wdrażania instrumentów finansowych; kontrole] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  50a.  [Zasady wdrażania instrumentów finansowych; kontrole]
1. 
Instytucja zarządzająca może zapewnić wkład finansowy ze środków programu na rzecz instrumentów finansowych na zasadach określonych w części drugiej w tytule IV rozporządzenia nr 1303/2013.
2. 
Podmiotem, który wdraża instrument finansowy, może być podmiot wskazany w art. 38 ust. 4 lit. a i b rozporządzenia nr 1303/2013, w tym w szczególności Bank Gospodarstwa Krajowego, zwany dalej "podmiotem, który wdraża instrument finansowy".
3. 
Umowa o finansowaniu, o której mowa w art. 38 ust. 7 rozporządzenia nr 1303/2013, zwana dalej "umową o finansowaniu", jest zawierana między instytucją zarządzającą a podmiotem, który wdraża instrument finansowy.
4. 
Niezwłocznie po zawarciu umowy o finansowaniu instytucja zarządzająca przekazuje kopię tej umowy do Agencji.
5. 
Agencja:
1)
przeprowadza kontrole, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. Urz. UE L 138 z 13.05.2014, str. 5, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 480/2014";
2)
pozyskuje, gromadzi, opracowuje i przekazuje instytucji zarządzającej dane i informacje dotyczące wdrażania instrumentów finansowych, niezbędne do monitorowania realizacji i ewaluacji programu.
6. 
Kontrolom, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 480/2014, oprócz podmiotu, który wdraża instrument finansowy, podlegają instytucje finansowe współpracujące przy wdrażaniu instrumentów finansowych oraz ostateczni odbiorcy. Do tych kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 47.
7. 
Instytucja zarządzająca sprawuje nadzór nad Agencją w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust. 5. Do tego nadzoru stosuje się odpowiednio przepisy art. 7 ust. 2-4 oraz art. 9.
8. 
Instytucja zarządzająca może przeprowadzać kontrole podmiotu, który wdraża instrument finansowy, instytucji finansowych współpracujących przy wdrażaniu instrumentów finansowych oraz ostatecznych odbiorców w zakresie wdrażania instrumentów finansowych pod względem zgodności z przepisami prawa i programem. Do tych kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 47.
9. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia:
1)
określi wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych w ramach kontroli, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 480/2014 i ust. 8,
2)
może określić warunki i tryb przeprowadzania kontroli, o których mowa w art. 9 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 480/2014 i ust. 8

- mając na względzie możliwość zweryfikowania tożsamości osoby uprawnionej do wykonywania czynności kontrolnych i zakresu czynności kontrolnych, do którego taka osoba została upoważniona, oraz zapewnienie, aby czynności kontrolne były wykonywane jednolicie na terenie całego kraju.