[Delegacja ustawowa – kontrola] - Art. 50. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 50. - [Delegacja ustawowa – kontrola] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  50.  [Delegacja ustawowa – kontrola]

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia:

1)
określi wzór imiennego upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych,
2)
określi warunki organizacyjne, kadrowe i techniczne, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, którym agencja płatnicza może powierzyć wykonywanie czynności kontrolnych,
3)
może określić warunki i tryb przeprowadzania:
a)
wizyt, o których mowa w art. 48 ust. 5 rozporządzenia nr 809/2014, lub
b)
kontroli na miejscu, lub
c)
kontroli ex post, o których mowa w art. 52 rozporządzenia nr 809/2014, lub
d)
kontroli przeprowadzanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 lub 2

- mając na względzie możliwość zweryfikowania tożsamości osoby uprawnionej do wykonywania czynności kontrolnych i zakresu czynności kontrolnych, do którego taka osoba została upoważniona, oraz zapewnienie, aby czynności kontrolne były wykonywane jednolicie na terenie całego kraju w sposób określony w art. 24 ust. 1 rozporządzenia nr 809/2014.