[Zmiana decyzji w sprawie przyznania pomocy na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów] - Art. 48a. -... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 48a. - [Zmiana decyzji w sprawie przyznania pomocy na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  48a.  [Zmiana decyzji w sprawie przyznania pomocy na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów]
1. 
W przypadku gdy w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, oraz w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10-12a, 13a i 13b, w wyniku ustaleń dokonanych w ramach kontroli administracyjnej lub kontroli na miejscu zostanie stwierdzone, że:
1)
pomoc została przyznana w niewłaściwej wysokości i istnieje konieczność zmiany jej wysokości lub
2)
istnieje konieczność dokonania zmniejszenia danej pomocy lub wykluczenia z pomocy, w tym wynikająca ze stwierdzonych nieprawidłowości lub niezgodności, lub nałożenia pozostałych kar administracyjnych, o których mowa w art. 63 ust. 2 rozporządzenia nr 1306/2013

- organ, który wydał decyzję w sprawie o przyznanie tej pomocy, zmienia ją bez zgody strony, jeżeli pomoc ta nie została jeszcze wypłacona i nie upłynął termin jej wypłaty.

2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, postępowanie wszczyna się z urzędu.