[Czynności kontrolne] - Art. 47. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 47. - [Czynności kontrolne] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  47.  [Czynności kontrolne]
1. 
Czynności kontrolne w ramach:
1)
kontroli na miejscu lub
2)
wizyt, o których mowa w art. 48 ust. 5 rozporządzenia nr 809/2014, lub
3)
kontroli ex post, o których mowa w art. 52 rozporządzenia nr 809/2014, lub
4)
kontroli przeprowadzanych na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 1 lub 2

- są wykonywane przez osoby posiadające imienne upoważnienie do ich wykonywania wydane odpowiednio przez organ agencji płatniczej, właściwy organ podmiotu wdrażającego, właściwy organ instytucji pośredniczącej lub instytucję zarządzającą.

2. 
Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych osoba upoważniona do ich wykonywania jest obowiązana okazać imienne upoważnienie, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Imienne upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wskazanie osoby upoważnionej do wykonywania czynności kontrolnych, miejsce i zakres oraz podstawę prawną ich wykonania.
4. 
Osoby wykonujące czynności kontrolne mają prawo do:
1)
wstępu na grunty i do obiektów związanych z działalnością, której dotyczy pomoc albo pomoc techniczna;
2)
żądania pisemnych lub ustnych informacji związanych z przedmiotem kontroli;
3)
wglądu do dokumentów związanych z przedmiotem kontroli, sporządzania z nich odpisów, wyciągów lub kserokopii oraz zabezpieczenia tych dokumentów;
4)
sporządzenia dokumentacji fotograficznej z przeprowadzonej kontroli;
5)
pobrania próbek do badań.
5. 
Uprawnienia określone w ust. 4 przysługują osobom wykonującym czynności kontrolne również w odniesieniu do:
1)
osób trzecich, o których mowa w art. 51 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia nr 809/2014, w zakresie kontroli dokumentów handlowych, o których mowa w tym przepisie;
2)
podmiotu, który zamierza zbyć własność gospodarstwa rolnego lub gruntu podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. a, lub przenieść posiadanie tego gospodarstwa lub gruntu na taki podmiot;
3)
osoby posiadającej gospodarstwo rolne, której domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub małżonek ubiega się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. b;
4)
osoby, której podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 lit. e, zbył własność gospodarstwa rolnego.