[Zwierzęta uznawane za objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania dobrostan zwierząt] - Art. 42a. - Wspieranie... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 42a. - [Zwierzęta uznawane za objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania dobrostan zwierząt] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  42a.  [Zwierzęta uznawane za objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania dobrostan zwierząt]

Za objęte wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a, uznaje się, zgodnie z art. 21 ust. 4 rozporządzenia nr 809/2014, zwierzęta spełniające warunki przyznania tej pomocy, co potwierdzają dane zawarte w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt, o którym mowa w przepisach o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.