[Elektroniczna kopia dokumentów] - Art. 33. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 33. - [Elektroniczna kopia dokumentów] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  33.  [Elektroniczna kopia dokumentów]
1. 
Po zakończeniu ostateczną decyzją administracyjną postępowania w sprawie o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8, 10-12a, 13a i 13b, a w przypadku gdy przysługuje na tę decyzję skarga do sądu administracyjnego:
1)
po bezskutecznym upływie terminu na wniesienie tej skargi albo
2)
po prawomocnym odrzuceniu albo oddaleniu tej skargi albo po prawomocnym umorzeniu postępowania sądowo-administracyjnego

- w aktach sprawy pozostawia się elektroniczną kopię dokumentów powstałych w postaci papierowej, a uprzednio skopiowane elektronicznie dokumenty w postaci papierowej poddaje się brakowaniu. 1

2. 
Przepis ust. 1 stosuje się również do dokumentów składających się na akta sprawy o:
1)
wznowienie postępowania,
2)
stwierdzenie nieważności, zmianę lub uchylenie decyzji administracyjnej,
3)
stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej

- w sprawie o przyznanie pomocy w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8, 10-12a, 13a i 13b, w postępowaniu przed kierownikiem biura powiatowego Agencji, dyrektorem oddziału regionalnego Agencji oraz Prezesem Agencji.

3.  2
 Elektroniczną kopię dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2:
1)
sporządza się w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070);
2)
zapisuje się na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4.  3
 Organ właściwy w sprawie, o której mowa w ust. 1 lub 2, lub osoba przez niego upoważniona potwierdzają kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną organu lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.
5.  4
 Do postępowania:
1)
ze skopiowanymi elektronicznie dokumentami, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
2)
z elektroniczną kopią dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach określające sposób postępowania z dokumentami elektronicznymi.
6.  5
 W przypadku gdy z przepisów prawa wynika obowiązek wydania, przekazania lub dostarczenia akt sprawy, o której mowa w ust. 1 lub 2, lub dokumentów składających się na te akta, lub odpisów, wyciągów lub kopii tych dokumentów, do spełnienia tego obowiązku jest wystarczające wydanie, przekazanie lub dostarczenie uwierzytelnionego wydruku elektronicznej kopii dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2.
1 Art. 33 ust. 1 część wspólna zmieniona przez art. 6 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 26 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1270) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 czerwca 2022 r.
2 Art. 33 ust. 3 zmieniony przez art. 6 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 26 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1270) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 czerwca 2022 r.
3 Art. 33 ust. 4 zmieniony przez art. 6 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 26 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1270) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 czerwca 2022 r.
4 Art. 33 ust. 5 zmieniony przez art. 6 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 26 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1270) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 czerwca 2022 r.
5 Art. 33 ust. 6 zmieniony przez art. 6 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 26 maja 2022 r. (Dz.U.2022.1270) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 czerwca 2022 r.