[Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, dobrostan zwierząt – termin wydania decyzji] - Art. 31. - Wspieranie rozwoju... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, dobrostan zwierząt – termin wydania decyzji] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  31.  [Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych, dobrostan zwierząt – termin wydania decyzji]

Decyzja administracyjna w sprawie o przyznanie pomocy w ramach:

1)
poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, oraz w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10-12, jest wydawana w terminie do dnia 1 marca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy;
2)
działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 12a, jest wydawana w terminie do dnia 1 czerwca roku następującego po roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy.