[Termin złożenia wniosku] - Art. 23. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - [Termin złożenia wniosku] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  23.  [Termin złożenia wniosku]
1. 
Wniosek o przyznanie pomocy składa się w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy, a w przypadku działań i poddziałań, o których mowa w art. 3 ust. 1:
1)
pkt 8 lit. a, w zakresie rocznej premii, o której mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013,
2)
pkt 10-12a,
3)
pkt 14:
a)
lit. b, w zakresie projektów grantowych, o których mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, oraz operacji realizowanych przez LGD jako operacje własne,
b)
lit. c i d

- w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1.

2. 
Wniosek o przyznanie pomocy z tytułu kosztów założenia, o których mowa w art. 22 ust. 1 rozporządzenia nr 1305/2013, w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 8 lit. a, składa się:
1)
w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1;
2)
w przypadku ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach tego poddziałania.