[Definicje] - Art. 2. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Definicje] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  2.  [Definicje]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
agencja płatnicza - agencję płatniczą w rozumieniu art. 7 rozporządzenia nr 1306/2013;
2)
beneficjent - beneficjenta w rozumieniu art. 2 pkt 10 rozporządzenia nr 1303/2013;
3)
działanie - działanie w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. c rozporządzenia nr 1305/2013;
3a)
instrumenty finansowe - instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 pkt 11 rozporządzenia nr 1303/2013;
4)
instytucja pośrednicząca - instytucję pośredniczącą w rozumieniu art. 2 pkt 18 rozporządzenia nr 1303/2013;
5)
instytucja zarządzająca - instytucję zarządzającą w rozumieniu art. 65 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1305/2013;
6)
operacja - operację w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 1303/2013;
6a)
ostateczny odbiorca - ostateczny odbiorca w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporządzenia nr 1303/2013;
7)
podmiot wdrażający - podmiot, któremu zostały delegowane zadania agencji płatniczej.