[Przekazywanie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej dokumentów z wynikami analiz gleb] - Art. 10a. - Wspieranie rozwoju obszarów... - Dz.U.2022.1234 t.j. - OpenLEX

Art. 10a. - [Przekazywanie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej dokumentów z wynikami analiz gleb] - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1234 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 czerwca 2022 r.
Art.  10a.  [Przekazywanie Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej dokumentów z wynikami analiz gleb]

W terminie do dnia 31 grudnia danego roku kierownik biura powiatowego Agencji przekazuje Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej kopie dokumentów zawierających wyniki analizy gleby i kopie oświadczeń o działkach rolnych, których dotyczą wyniki tej analizy, które zostały złożone do tego kierownika w tym roku przez rolników ubiegających się o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 10.