Art. 7. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów... - Dz.U.2022.2138 t.j. - OpenLEX

Art. 7. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2022 r.
Art.  7. 
1. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad:
1)
podmiotami, o których mowa w art. 6 ust. 1, zwanymi dalej "podmiotami wdrażającymi", w zakresie wykonywania przez te podmioty zadań instytucji zarządzającej,
2)
Agencją w zakresie wykonywania zadań związanych z wdrażaniem pomocy technicznej, w tym przyznawaniem tej pomocy

- pod względem wykonywania tych zadań zgodnie z przepisami prawa i programem oraz pod względem efektywności wdrażania programu oraz zapewnienia prawidłowego wykonywania przez agencję płatniczą jej zadań.

2. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, może w szczególności:
1)
przeprowadzać kontrole;
2)
wydawać wiążące wytyczne i polecenia;
3)
żądać przedstawienia informacji i udostępnienia dokumentów.
2a. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi może przeprowadzać kontrole i wydawać wiążące wytyczne w zakresie wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju oraz monitorowaniem i oceną realizacji tej strategii pod względem zgodności z przepisami prawa i programem oraz prawidłowości wykonywania przez samorząd województwa tych zadań.
3. 
Podmioty wdrażające wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 4:
1)
pozyskują, gromadzą i opracowują dane związane z wykonywaniem przez nie zadań instytucji zarządzającej, w szczególności dane niezbędne do sporządzania rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 82 rozporządzenia nr 1698/2005;
2)
przekazują Agencji sprawozdania z wykonywania przez nie zadań instytucji zarządzającej.
4. 
Agencja:
1)
pozyskuje, gromadzi i opracowuje dane związane z wykonywaniem przez podmioty wdrażające zadań instytucji zarządzającej, w szczególności niezbędne do sporządzania rocznego sprawozdania, o którym mowa w art. 82 rozporządzenia nr 1698/2005, oraz inne dane, niezbędne do właściwego monitorowania realizacji programu, w szczególności dotyczące liczby złożonych wniosków o płatność i zrealizowanych płatności;
2)
przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi zbiorcze sprawozdania z wykonywania przez podmioty wdrażające zadań instytucji zarządzającej oraz sprawozdania zawierające inne dane, niezbędne do właściwego monitorowania realizacji programu.
5. 
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy:
1)
sposób sprawowania nadzoru, o którym mowa w ust. 1, w tym przeprowadzania kontroli,
2)
zakres sprawozdań z wykonywania przez podmioty wdrażające zadań instytucji zarządzającej oraz sprawozdań zawierających inne dane, niezbędne do właściwego monitorowania realizacji programu, a także tryb i terminy przekazywania tych sprawozdań

- mając na względzie zapewnienie prawidłowości, skuteczności i efektywności zarządzania programem oraz prawidłowego wykonywania przez agencję płatniczą jej zadań.

6. 
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób przeprowadzania kontroli, o których mowa w ust. 2a, mając na względzie zapewnienie prawidłowości wykonywania przez samorząd województwa zadań związanych z dokonywaniem wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju.