Art. 23. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów... - Dz.U.2022.2138 t.j. - OpenLEX

Art. 23. - Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2138 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 października 2022 r.
Art.  23. 
1. 
Umowa, o której mowa w art. 22 ust. 1, zawiera w szczególności:
1)
oznaczenie przedmiotu i stron umowy;
2)
określenie warunków, terminu i miejsca realizacji operacji;
3)
określenie wysokości pomocy;
4)
określenie warunków i terminów wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy;
5)
określenie warunków rozwiązania umowy;
6)
określenie warunków i sposobu zwrotu środków finansowych z tytułu pomocy, w przypadku gdy pomoc jest nienależna lub wypłacona w nadmiernej wysokości.
2. 
Umowa jest nieważna w przypadkach określonych w Kodeksie cywilnym lub w przypadku gdy sprzeciwia się przepisom, o których mowa w art. 1 pkt 1.
3. 
Zmiana umowy powodująca zwiększenie pomocy określonej w tej umowie jest nieważna, z wyłączeniem przypadku, gdy zmiana taka dotyczy umowy, na podstawie której została przyznana pomoc w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 22 albo 23, i zmiana ta nie powoduje przekroczenia kwoty, do wysokości której w ramach tego działania danej lokalnej grupie działania może być przyznana pomoc.