[Dodatkowe dofinansowania i świadczenia] - Art. 83. - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. - Dz.U.2022.447 t.j. - OpenLEX

Art. 83. - [Dodatkowe dofinansowania i świadczenia] - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.447 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2022 r. do: 31 stycznia 2023 r.
Art.  83.  [Dodatkowe dofinansowania i świadczenia]
1. 
Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka starosta może przyznać:
1)
dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka;
2)
świadczenie na pokrycie:
a)
niezbędnych kosztów związanych z potrzebami przyjmowanego dziecka - jednorazowo,
b)
kosztów związanych z wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość sprawowanej opieki - jednorazowo lub okresowo.
2. 
Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego w wysokości odpowiadającej kosztom ponoszonym przez rodzinę zastępczą niezawodową albo zawodową na czynsz, opłaty z tytułu najmu, opłaty za energię elektryczną i cieplną, opał, wodę, gaz, odbiór nieczystości stałych i płynnych, dźwig osobowy, antenę zbiorczą, abonament telewizyjny i radiowy, usługi telekomunikacyjne oraz związanym z kosztami eksploatacji, obliczonym przez podzielenie łącznej kwoty tych kosztów przez liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu lub domu jednorodzinnym i pomnożenie przez liczbę dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, umieszczonych w rodzinie zastępczej wraz z osobami tworzącymi tę rodzinę zastępczą.
3. 
(uchylony)
3a. 
Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, starosta jest zobowiązany przyznać rodzinie zastępczej zawodowej, w której umieszczono powyżej 3 dzieci i osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, o których mowa w art. 37 ust. 2, oraz jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.
4. 
Rodzinie zastępczej zawodowej starosta może raz do roku przyznać świadczenie na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.