[Umowa z rodziną wspierającą] - Art. 31. - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. - Dz.U.2022.447 t.j. - OpenLEX

Art. 31. - [Umowa z rodziną wspierającą] - Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.447 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 23 lutego 2022 r. do: 31 sierpnia 2022 r.
Art.  31.  [Umowa z rodziną wspierającą]
1. 
Z rodziną wspierającą wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy, o której mowa w art. 29 ust. 2.
2. 
Wójt może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej albo dyrektora centrum usług społecznych do ustanawiania rodziny wspierającej lub zawierania i rozwiązywania umów, o których mowa w ust. 1.